Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Generálne audiencie a Anjel Pána

Modlitba Anjel Pána s pápežom Františkom na sviatok sv. Petra a Pavla

Námestie sv. Petra počas slávnostnej liturgie na sviatok sv. Petra a Pavla (Vatikán, 29. júna 2017) - ANSA

29/06/2017 11:34

Vatikán 29. júna – Svätý Otec František sa na záver slávnostnej liturgie na Vatikánskom námestí pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla pomodlil s veriacimi Anjel Pána. Pred modlitbou sa prítomným prihovoril nasledovne:

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Otcovia Cirkvi radi prirovnávali sv. apoštolov Petra a Pavla k dvom stĺpom, o ktoré sa opiera viditeľná stavba Cirkvi. Obaja spečatili svojou vlastnou krvou svedectvo o Kristovi, kážuc a slúžiac rodiacej sa kresťanskej komunite. Toto svedectvo vyniká v biblických čítaniach dnešnej liturgie, čítaniach, ktoré naznačujú motív, pre ktorý ich vyznaná a ohlasovaná viera bola následne korunovaná najvyššou skúškou mučeníctva.

Kniha Skutkov apoštolov (porov. Sk 12,1-11) hovorí o udalosti uväznenia a následného Petrovho oslobodenia. Zažil odpor voči Evanjeliu už v Jeruzaleme, kde bol uvrhnutý do väzenia kráľom Herodesom «s úmyslom predviesť ho ľudu» (v. 4). Zázračným spôsobom však bol zachránený a tak mohol svoju evanjelizačnú misiu doviesť do konca, najskôr vo Svätej zemi a potom v Ríme, vložiac všetku svoju energiu do služby kresťanskej komunity.

Rovnako Pavol zakúsil nevraživosti, z ktorých ho Pán oslobodil. Vyslaný Zmŕtvychvstalým do mnohých miest medzi pohanské národy, stretol sa so silným odporom či už zo strany svojich spoluveriacich alebo zo strany verejných autorít. Píšuc učeníkovi Timotejovi, uvažuje nad vlastným životom a nad vlastnou misijnou cestou, ako aj nad prenasledovaniami pre Evanjelium.

Tieto dve „oslobodenia“ Petra a Pavla odhaľujú spoločnú cestu dvoch apoštolov, ktorých Ježiš poslal ohlasovať Evanjelium do náročných prostredí, niekedy dokonca nehostinných. Obaja so svojimi osobnými a cirkevnými zážitkami nám dnes ukazujú a hovoria, že Pán je vždy po našom boku, kráča s nami, nikdy nás neopúšťa.

Predovšetkým vo chvíli skúšky nás Boh drží za ruku, prichádza nám na pomoc a oslobodzuje nás od hrozieb nepriateľov. Avšak pamätajme, že náš skutočný nepriateľ je hriech a Zlý, ktorý nás k nemu nabáda. Keď sa zmierujeme s Bohom, predovšetkým vo sviatosti zmierenia, prijímajúc milosť odpustenia, sme oslobodení z pút zla a odľahčení od bremena našich hriechov. Tak môžeme pokračovať v našej ceste ako radostní ohlasovatelia a svedkovia Evanjelia, ukazujúc, že my sme ako prví prijali milosrdenstvo.

K Panne Márii, Kráľovnej apoštolov obráťme našu modlitbu, ktorá je dnes venovaná predovšetkým Cirkvi, ktorá žije v Ríme a za toto mesto, ktorému sú Peter a Pavol patrónmi. Nech mu vyprosia duchovné a materiálne blaho. Dobro a milosť Pána nech podopiera celý rímsky ľud, aby žil v bratstve a svornosti, nechajúc zažiariť kresťanskej viere, dosvedčenej s neohrozenou horlivosťou svätými apoštolmi Petrom a Pavlom.“

Na záver modlitby Anjel Pána Svätý Otec František pozdravil všetkých prítomných a ešte raz sa s pozdravom obrátil aj na piatich nových kardinálov, ktorých kreoval včera v Bazilike sv. Petra ako aj na arcibiskupov metropolitov nominovaných za posledný rok. Za účasť na liturgii sa poďakoval aj členom delegácie z Konštantínopolského ekumenického patriarchátu, ktorí sú pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla na zvyčajnej návšteve Vatikánu. -ej-  

29/06/2017 11:34