Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Generálne audiencie a Anjel Pána

Svätý Otec pri nedeľnej modlitbe podporil Hnutie za život


Vatikán 5. februára – V Piatu cezročnú nedeľu pápež František v poludňajšej katechéze hovoril o poslaní kresťana byť „soľou zeme“ a „svetlom sveta“. Dosahuje sa to podľa jeho slov vytrvalým konaním dobra. Pre plnenie tohto poslania je potrebné denne sa „oslobodzovať od skazonosnej degenerácie svetskými vplyvmi protiviacimi sa Kristovi a Evanjeliu.“

Po modlitbe Anjel Pána a apoštolskom požehnaní Svätý Otec na vatikánskom námestí osobitne pozdravil zástupcov Hnutia za život, ktorí prišli podporiť celonárodný Deň za život slávený v rámci Talianska. „Každý život je posvätný!“ opakovane zvolal pápež František.         

Plné znenie katechézy Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Po tieto nedele nám liturgia predkladá takzvanú Reč na hore z Matúšovho evanjelia. Po tom, ako nám minulú nedeľu predstavila Blahoslavenstvá, dnes dáva do pozornosti Ježišove slová, ktoré opisujú poslanie jeho učeníkov vo svete (porov. Mt 5,13-16). Používa metafory soli a svetla a jeho slová sú určené učeníkom v každej dobe, teda aj nám.

Ježiš nás pozýva byť odrazom jeho svetla prostredníctvom dobrých skutkov. A hovorí takto: «Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach» (Mt 5,16). Tieto slová zdôrazňujú, že sme rozpoznateľní ako praví učeníci toho, ktorý je Svetlom sveta nie podľa slov, ale podľa našich skutkov. Skutočne je to predovšetkým naše správanie, ktoré – v dobrom i v zlom – zanecháva stopu v druhých.

Máme teda úlohu a zodpovednosť za prijatý dar: svetlo viery, ktoré je v nás skrze Krista a účinkovanie Ducha Svätého; nemáme si ho držať tak, ako keby bolo naším vlastníctvom. Sme naopak povolaní dať mu zažiariť vo svete, darovať ho druhým prostredníctvom dobrých skutkov. A ako veľmi svet potrebuje svetlo Evanjelia, ktoré premieňa, uzdravuje a zaisťuje spásu tomu, kto ho prijme! Toto svetlo teda máme prinášať skrze naše dobré činy.

Svetlo našej viery sa rozdávaním neuháša, ale posilňuje. Avšak môže sa vytratiť, ak ho neživíme láskou a skutkami lásky. Takto sa obraz svetla stretáva s obrazom soli. Evanjeliová stať nám totiž hovorí, že ako Kristovi učeníci sme tiež «soľou zeme» (v. 13). Soľ je zložkou, ktorá zatiaľ čo dáva chuť, chráni jedlo pred jeho starnutím a pokazením – v Ježišovej dobe neboli chladničky!

A tak je poslaním kresťanov v spoločnosti dávať „chuť“ životu vierou a láskou, ktorú nám Kristus daroval, a zároveň držať v odstupe znečisťujúce zárodky egoizmu, závisti, neprajnosti a tak ďalej. Tieto zárodky ničia tkanivo našich spoločenstiev, ktoré sa musia naopak zaskvieť ako miesta prijatia, solidarity, zmierenia. Na naplnenie tohto poslania je treba, aby sme sa najprv my sami oslobodili od skazonosnej degenerácie svetskými vplyvmi protiviacimi sa Kristovi a Evanjeliu. A toto očisťovanie sa nikdy neskončí, je neustále potrebné. Je potrebné denne!

Každý z nás je povolaný byť svetlom a soľou vo vlastnom prostredí každodenného života, vo vernosti úlohe obnovovať ľudskú realitu v duchu Evanjelia a v perspektíve Božieho kráľovstva. Nech je nám vždy na pomoci Presvätá Mária, prvá učeníčka Ježiša a vzor kresťanov, ktorí žijú každý deň dejín svoje povolanie a poslanie. Naša Matka nech nám pomáha, aby sme sa nechali neustále očisťovať a osvecovať Pánom, aby sme sa z našej strany stali «soľou zeme» a «svetlom sveta».“

Pápež František povzbudil členov talianskeho Hnutia za život

Po modlitbe Anjel Pána a udelení apoštolského požehnania Svätý Otec František oslovil prítomných zástancov života, ktorých na námestí sv. Petra prezrádzali zelené balóny a transparent s nápisom Movimento per la vita. Pápež sa im prihovoril týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry, dnes sa v Taliansku slávi Deň za život, s témou «Ženy a muži za život v šľapajach svätej Terézie z Kalkaty». Pripájam sa k talianskym biskupom v žičení odvážnemu výchovnému pôsobeniu v prospech ľudského života.

Každý život je posvätný! Udržiavajme kultúru života ako odpoveď na logiku skartovania a demografického poklesu; buďme nablízku a spoločne sa modlime za deti, ktoré sú v nebezpečenstve umelého ukončenia tehotenstva, ako aj za osoby, ktoré sú na konci života.

Každý život je posvätný! Preto nech nikto nie je ponechaný osamote a nech láska obraňuje zmysel života. Pripomeňme si slová Matky Terezy: «Život je krása, obdivuj ho; život je život, obraňuj ho!» Rovnako u dieťaťa, ktoré sa má narodiť, ako u človeka, ktorý sa blíži k smrti. Každý život je posvätný!          

Pozdravujem všetkých, čo pracujú za život, učiteľov rímskych univerzít a tých, čo spolupracujú na výchove nových generácií, aby boli schopní vytvárať spoločnosť pohostinnú a dôstojnú pre každú osobu.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -jb-