Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Rubriky / Príhovory kard. Tomka

Kardinál Jozef Tomko: Cirkev a mladí


Príhovor kardinála Tomka v ktorom nám predstaví prípravný dokument k najbližšej biskupskej synode.

Katolícka cirkev má okrem pápeža ako nástupcu sv. Petra dva organizmy pre duchovnú správu celej svetovej cirkvi, ktorá má takmer jednu miliardu a tri sto miliónov členov. Je to všeobecný snem či koncil, čiže zhromaždenie všetkých katolíckych biskupov sveta, ako bol napríklad druhý vatikánsky koncil, a potom biskupská synoda, zložená zo zástupcov biskupských zborov jednotlivých krajín a zvolávaná ako poradný zbor pre ťažké a vážne otázky prítomnej doby. Také synody sa opakujú častejšie a trvajú kratšie, sú organizačne menej náročné lebo skladajú sa približne z dvesto biskupov.

Len nedávno sme zažili biskupskú synodu o rodine a už sa začína pripravovať ďalšia, ktorá má za tému „Mladí: viera a voľba povolania“. Rímsky sekretariát biskupskej synody už pripravil a rozoslal prípravný dokument, aby pomohol diskusii o tejto vážnej otázke v jednotlivých diecézach po svete a tak pripraviť užitočné zasadanie na biskupskej synode v októbri 2018. Pápež František napísal pri tejto príležitosti aj list mladým, v ktorom spomína ako ich stretol pri otváraní Svetového dňa mládeže v Krakove minulého leta, keď im predložil priamu výzvu Ježiša Krista, aby odkryli Boží plán nad životnou cestou každého z nás.

Dokument má tri časti: 1. situácia mladých, 2. jej hodnotenie očami viery, 3. priliehavá pastoračná akcia..

1. Prvá z troch častí má titul: Mladí v dnešnom svete.

Popri spoločných znakoch situácie mladých vo svete jestvujú aj rôznorodé tendencie medzi mladými v jednotlivých oblastiach a krajinách. Medzi spoločnými tendenciami téma voľby životného povolania mladých členov rodiny sa priam núka na úvahu (najmä po synode o rodine). Mladí, to je ľudia od šestnásť do tridsať rokov, ťažko nachádzajú celoživotné povolanie a svoje poslanie v ľudskej spoločnosti. Dokument sa dotýka vnútornej neistoty a iných ťažkostí, ktoré mladí cítia. Treba ihneď upozorniť, že pod „voľbou povolania“ sa tu rozumie každé zamestnanie a poslanie, duchovné alebo civilné, laické. Pápež František povzbudzuje mladých, aby neostávali v stálej neistote pri rozhodovaní, ale sa odvážili zvoliť si životnú cestu a vykročiť na ňu. Voľba je dnes možno ťažšia, najmä keď si treba vybrať medzi duchovným a takzvaným „svetským“, laickým zameraním. Je to zväčša rozhodovanie medzi manželstvom a teda rodinou a medzi celibátom. Okrem toho je viac možnosti výberu v jednej i druhej oblasti a rastú aj túžby, citlivosť, spôsoby reagovania a nutnosť žiť v etnicky, kultúrne a nábožensky miešanej spoločnosti. Preto dokument upozorňuje, že vychovávatelia musia „rásť v kultúre počúvania, rešpektu a dialógu“.

Najmä rodičia nemajú byť ani príliš vzdialení alebo neprítomní v procese dozrievania vlastných detí, ale ani príliš vtieraví a úzkostlivo starostliví; majú im nechať slobodu  žiť a stýkať sa s rovesníkmi. Ideálne je, keď sú to dobrí mládenci a devy.

2. Viera ako rozlíšenie a ako povolanie.

Pri tomto raste mladí cítia príťažlivosť Ježiša Krista a Márie, Panny a Matky. Hľadajú a zakúšajú pomoc viery predovšetkým keď ide o základné životné voľby. Podľa pekných výrazov Dokumentu, z ktorých citujem,  viera je „dar zhora a zároveň odpoveď na to, že sme vybraní a milovaní.. Mladí si postupne uvedomujú, že Boh  vrúcne miluje svet i osobne každého z nás...Veriť znamená dať sa do počúvania Ducha v dialógu so Slovom, a to aj v každodennom živote, uprostred radostí aj krížov....Ten dialóg sa odohráva v našom svedomí. Tam sa odohráva naša voľba medzi dobrom a zlom, ale aj základný výber životného stavu medzi manželstvom, posvätnou službou a zasväteným životom. Svedomie nám poradí aj keď máme možnosť si vybrať konkrétne zamestnanie, či máme na to vlohy a schopnosti.

Pri výbere životného povolania je vhodné mať sprievodcu. Ten nám povie, či je dobré obrátiť sa aj na skúseného psychológa.

3. Pastoračná činnosť

Biskupi na synode budú musieť predložiť všetkým spolubratom aj hlbšie návrhy ako osviežiť a umocniť pastoračnú činnosť pre  mládež, ktorá žije v situácii neistoty a nestálosti. Prvá výzva pre tento apoštolát je veľmi jednoduchá: treba kráčať s mladými, prispôsobiť sa ich rytmu a krokom. Neostávať v zajatí pohodlnej výhovorky: „Tak sme vždy robili, načo iné vymýšľať“,treba „byť tvoriví a odvážni, vedieť zmeniť spôsoby a metódy evanjelizácie našich spoločenstiev“. To sú slová pápeža Františka, ku ktorým pridáva ešte tri úderné povzbudenia, a to: vyjsť –vidieť- vyzvať. Čiže, podľa Kristovho príkladu: vyjsť z práchnivých zvyklosti smerom k svetu mladých; -vidieť, stretnúť ich svet, vedieť pochopiť to dobré v ňom; - vyzvať mladých, aby odkryli a prijali novotu evanjelia. Dokument kladie požiadavky na vychovávateľov mladých, ako sú: rodičia a vlastná rodina, duchovní pastieri a učitelia. Venuje pozornosť miestam ich výchovy: sú to miesta ich života, športu, školy, farnosti, stretnutia, digitálny svet so svojim rizikom. Zmieňuje sa o prostriedkoch výchovy mladých, o ich vyjadrovaní, hudbe, o rôznych druhoch modlitby a kontemplácie a o mieste Panny Márie vo výchove.

Tento bohatý dokument končí dotazníkom: kladie pätnásť všeobecných otázok o spoločnej problematike mladých a tri špeciálne otázky pre príslušný svetadiel z ktorého jednotliví biskupi členovia synody pochádzajú. Tým sa zachytia aj hlavné zvláštnosti vo výchove na jednotlivých kontinentoch. Každý biskup môže pripojiť jednostranový popis konkrétnej výchovnej skúsenosti a jej výsledkov.

Sprievodný list mladým, ktorý pripája k Prípravnému dokumentu pápež František nazýva dokument kompasom na cestu a povzbudzuje: „Nebojte sa počúvať Ducha, ktorý vás povzbudzuje mať odvahu vykročiť.“  Prvý krok je zaobstarať si dokument a začať si ho preberať

Jozef kard. Tomko