Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Generálne audiencie a Anjel Pána

Anjel Pána 4. adventnej nedele: Mária a Jozef ako vzory prijatia Božej blízkosti


Vatikán 18. decembra – Mimoriadne hojnú účasť veriacich mala poludňajšia modlitba Anjel Pána so Svätým Otcom v Štvrtú adventnú nedeľu. Pápež František sa poďakoval za všetky blahopriania, ktoré prijal včera k svojej osemdesiatke. V katechéze upriamil pozornosť na blížiace sa Vianoce ako tajomstvo Božej blízkosti k človeku. Máriu a Jozefa ukázal ako vzory postoja dôvery voči Bohu a prijatia jeho zámeru.

Takmer celkom zaplnenému Námestiu sv. Petra sa pápež František prihovoril z okna Apoštolského paláca týmito slovami:

Príhovor Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Liturgiu dnešnej štvrtej a poslednej adventnej nedele charakterizuje téma blízkosti, Božej blízkosti ľudstvu. Evanjeliový úryvok (porov. Mt 1,18-24) nám ukazuje dve osoby. Tie dve osoby sú do tohto tajomstva lásky zapojené viac než ktokoľvek iný: Panna Mária a jej ženích Jozef. Tajomstvo lásky, tajomstvo Božej blízkosti ľudstvu. Mária je predstavená vo svetle proroctva, ktoré hovorí: «Hľa, panna počne a porodí syna» (v. 23). Evanjelista Matúš si je vedomý, že toto sa uskutočnilo v Márii, ktorá počala Ježiša pôsobením Ducha Svätého (porov. v. 18). Boží Syn „prichádza“ do jej lona, aby sa stal človekom a ona ho prijíma. Takto sa jedinečným spôsobom Boh priblížil k človeku, berúc si telo zo ženy.

Boh sa priblížil k nám a vzal si telo zo ženy. Aj k nám sa iným spôsobom Boh približuje so svojou milosťou, aby vstúpil do nášho života a ponúkol nám ako dar svojho Syna. A my, čo urobíme? Prijmeme ho, dovolíme mu priblížiť sa, alebo ho odmietneme, odoženieme ho preč? Ako Mária, keď slobodne ponúkla samu seba Pánovi dejín, dovolila mu premeniť osud ľudstva, tak aj my prijatím Ježiša a každodenným úsilím nasledovať ho môžeme spolupracovať s jeho plánom spásy s nami a so svetom. Mária sa nám ukazuje ako vzor, na ktorý hľadíme a ako opora, s ktorou môžeme počítať v našom hľadaní Boha, v našej blízkosti k Bohu, v tom, že necháme Boha, aby sa priblížil k nám a v našom úsilí o vytváranie civilizácie lásky.

Ďalším protagonistom dnešného evanjelia je sv. Jozef. Evanjelista jasne ukazuje, ako Jozef sám od seba nemohol nájsť vysvetlenie tej udalosti, ktorú na vlastné oči vidí, že je skutočnosťou, čiže Máriino tehotenstvo. Práve vtedy, v tej chvíli pochýb, aj úzkosti, Boh sa aj k nemu približuje so svojím poslom a dostáva sa mu osvietenie ohľadom povahy onoho materstva: «dieťa, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého» (porov. v. 20). Takto, zoči-voči mimoriadnej udalosti, ktorá zaiste vyvoláva v jeho srdci mnohé otázniky, totálne dôveruje Bohu, ktorý sa k nemu približuje, a nasledujúc jeho pokyn neodoženie svoju snúbenicu Máriu, ale vezme si ju a ožení sa s ňou. Prijatím Márie Jozef prijíma vedome a s láskou Toho, kto sa v nej počal podivuhodným pôsobením Ducha Svätého, ktorému nič nie je nemožné. Jozef, muž pokorný a spravodlivý (porov. v. 19), nás učí vždy dôverovať Bohu, ktorý sa k nám približuje: keď sa k nám Boh približuje, musíme mu dôverovať. Jozef nás učí nechať sa viesť Bohom s dobrovoľnou poslušnosťou.

Tieto dve postavy, Mária a Jozef, ktorí ako prví prijali Ježiša prostredníctvom viery, nás vovádzajú do tajomstva Vianoc. Mária nám pomáha zaujať postoj disponovanosti pre prijatie Božieho Syna v našom konkrétnom živote, v našom tele. Jozef nás pobáda hľadať vždy Božiu vôľu a nasledovať ju s plnou dôverou. Obaja dovolili Bohu, aby sa k nim priblížil. «Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo znamená: Boh s nami» (porov. Mt 1,23). Takto hovorí anjel: Dieťa sa bude volať Emanuel, čo znamená: Boh s nami, čiže Boh blízky k nám.

A Bohu, ktorý sa približuje otvorím dvere. Otvorím Pánovi, keď cítim vnútorné vnuknutie, keď cítim, že odo mňa chce, aby som urobil niečo viac pre druhých, keď ma volá k modlitbe? Boh s nami, Boh, ktorý sa približuje. Nech toto ohlasovanie nádeje, ktoré sa vypĺňa na Vianoce, privedie k naplneniu očakávanie Boha aj v každom jednom z nás, v celej Cirkvi, a v toľkých maličkých, ktorými svet pohŕda, ale ktorých Boh miluje a ku ktorým sa Boh približuje.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

Po spoločnej modlitbe Anjel Pána a udelení apoštolského požehnania pápež František pozdravil prítomných Rimanov i pútnikov z rozličných krajín, rodiny, farské skupiny a združenia. Ich pozornosť upriamil na africkú krajinu Kongo a požiadal ich o modlitbovú podporu dialógu vo vnútri tejto krajiny:

„Všetkých vás prosím modliť sa za to, aby dialóg v Konžskej demokratickej republike prebiehal v pokoji, s vylúčením násilia akékoľvek typu a pre dobro celej krajiny.“

Svätý Otec sa tiež pri tejto príležitosti verejne poďakoval všetkým, ktorí mu včera blahoželali k 80. narodeninám:

„Chcel by som sa poďakovať všetkým osobám aj inštitúciám, čo mi včera vyjadrili svoje blahopriania. Veľká vďaka!“

Pred rozlúčkou ešte Svätý Otec povzbudil veriacich, aby prežívali predvianočné dni  v duchovnom sústredení. „Na budúcu nedeľu sú Vianoce. V tomto týždni, toto odporúčam, pousilujme sa nájsť si chvíľku, aby sme sa zastavili, na chvíľu zmĺkli a predstavili si Pannu Máriu a Jozefa ako sa uberajú do Betlehema. Predstavujme si ako idú: tú cestu, tú námahu, ale aj tú radosť, pohnutie, a tiež obavy či nájdu miesto, to znepokojenie..., a tak ďalej. V tomto nám veľmi pomáha betlehem s jasličkami. Usilujme sa vstúpiť do skutočných Vianoc, do narodenia Ježiša, ktorý sa približuje, Boh s nami, blízky k nám, aby sme prijali milosť tohto sviatku, ktorá je milosťou blízkosti, lásky, pokory a nehy. A v tých chvíľach si spomeňte v modlitbe aj na mňa.“ Svätý Otec sa rozlúčil svojím zvyčajným: „Dobrú chuť k obedu a dovidenia!“ -jb-