Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Páter Cantalamessa kázal o úlohe Ducha Svätého pri rozlišovaní


Vatikán 9. decembra – Vo svojej druhej adventnej kázni sa páter Raniero Cantalamessa OFM Cap. zameral na úlohu Ducha Svätého pri duchovnom rozlišovaní. Dal jej názov „Duch Svätý a charizma rozlišovania“. O rozlišovaní duchov hovoril pápežský kazateľ na dvoch úrovniach. Ponajprv sa sústredil na rozlišovanie v cirkevnom živote,  ktoré sa prejavuje v „skúmaní znamení čias“, robení rozhodnutí na úrovni cirkevného spoločenstva ako aj vo vývoji cirkevnej náuky.

Druhou úrovňou, na ktorej však rovnako ide o pôsobenie Ducha Svätého, je rozlišovanie v osobnom živote jednotlivého kresťana. Pápežský kazateľ vysvetlil, že tu ide o rozlišovanie v zmysle rozoznávania Božej vôle v situácii, keď človek stojí pred nejakým rozhodnutím. Pri rozhodnutí sa medzi dvoma vecami, ktoré sú obe samy osebe dobré, človek potrebuje svetlo Ducha Svätého a vnútorný pokoj a slobodu, tzv. postoj „indiferencie“.

Známu metódu rozlišovania duchov od svätého Ignáca z Loyoly zasadil páter Raniero Cantalamessa do kontextu dejín kresťanskej spirituality. Stručne pripomenul konkrétne zásady ignaciánskej metódy. Jednou z nich je, že človek reflektuje vnútorné pocity, ktoré v ňom každá z alternatív vyvoláva. Indikátorom rozhodnutia v súlade s Božou vôľou je pociťovanie pokoja v srdci po tom, ako človek svoju voľbu dlhšiu dobu a sústredene vkladal do modlitby.

Ako osvedčený prostriedok na udržanie si vnútornej citlivosti na Božiu vôľu slúži pravidelné spytovanie svedomia, pripomenul ďalej kazateľ. Nie však v zúženom zmysle spočítavania hriechov pred spoveďou, ale ako nadobudnutie trvalej vnútornej vnímavosti na udalosti života v Božom svetle.  

Ako však upozornil kapucínsky páter, „Duch Svätý zvyčajne nevlieva svoje svetlo človeku do duše zázračným a mimoriadnym spôsobom, ale veľmi jednoducho, skrze slovo Písma. Najvýznamnejšie rozhodnutia v dejinách Cirkvi sa udiali takto.“ V tejto súvislosti spomenul rozhodnutie svätého opáta Antona pre mníšsky život či rozhodnutie sv. Františka z Assisi pre radikálnu formu evanjeliovej chudoby. Cieľom rozlišovania je vložiť svoj život do Božích rúk, čiže „nechať sa viesť Duchom Svätým“.

P. Cantalamessa ilustroval pôsobenie Ducha Svätého pri rozlišovaní aj na biblických príkladoch. Pripomenul oblak, ktorý viedol Izraelitov k rozhodnutiu pokračovať v ceste alebo zostať na mieste a tiež radu, ktorou pomohol Mojžišovi jeho svokor Jetro správne sa rozhodnúť. Najjasnejším vzorom duchovného rozlišovania je však samotný Ježiš, ktorý „nikdy nič nepodnikol bez Ducha Svätého. S Duchom Svätým išiel do púšte, v sile Ducha Svätého sa vrátil a začal svoje kázanie, v Duchu Svätom si vyvolil svojich apoštolov, v Duchu sa modlil a obetoval seba samého Otcovi“. -jb-