Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Iné príhovory

Pri poslednej jubilejnej audiencii poďakoval Svätý Otec všetkým dobrovoľníkom


Vatikán 12. novembra – Už len týždeň pred ukončením Svätého roka milosrdenstva sa Svätý Otec stretol na Námestí sv. Petra s účastníkmi poslednej z tzv. „jubilejných“ generálnych audiencií. Pri tejto príležitosti sa pápež František poďakoval dobrovoľníkom, ktorí počas roka slúžili jubilejným pútnikom. V katechéze sa sústredil na dôležitý aspekt milosrdenstva, ktorým je začlenenie každého človeka do spoločenstva a predchádzanie situáciám vylúčenia.

Medzi slovenskými pútnikmi možno spomenúť skupinu veriacich z farnosti Žilina-Solinky pod vedením duchovného otca Mareka Smatanu. Úvodom ku katechéze Svätého Otca boli nasledovné Ježišove slová zachytené evanjelistom Matúšom:

«V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním» (Mt 11, 25-28).

Plné znenie katechézy Svätého Otca

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pri tejto poslednej sobotnej jubilejnej audiencii by som chcel predstaviť jeden dôležitý aspekt milosrdenstva: začlenenie. Boh vo svojom pláne lásky nechce nikoho vylúčiť, ale chce začleniť všetkých. Napríklad, prostredníctvom krstu nás robí svojimi deťmi v Kristovi, členmi jeho tela, ktorým je Cirkev. A my kresťania sme pozvaní použiť to isté kritérium: milosrdenstvo je ten spôsob konania, ten štýl, s ktorým sa snažíme začleniť do nášho života druhých, vyhýbajúc sa uzatváraniu do seba samých a do našich egoistických istôt.

V úryvku z Matúšovho evanjelia, ktorý sme si práve vypočuli, Ježiš vyslovuje jedno skutočne univerzálne pozvanie: «Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním» (11,28). Nikto nie je vylúčený z tohto apelu, lebo Ježišovou misiou je zjaviť každému človeku Otcovu lásku. Je na nás otvoriť srdce, dôverovať Ježišovi a prijať toto posolstvo lásky, ktoré nám dáva vstúpiť do tajomstva spásy.

Tento aspekt milosrdenstva, začlenenie, sa prejavuje v roztváraní náručia, aby sme prijímali bez vylučovania; bez klasifikovania ostatných na základe spoločenskej pozície, jazyka, rasy, kultúry, náboženstva: pred nami stojí jedine osoba, ktorú treba milovať tak, ako ju miluje Boh. Ten, koho stretávam na pracovisku či v susedstve, je osobou, ktorú treba milovať tak ako miluje Boh. ‚Ale tento je z tej a tej krajiny, odlišnej, takého náboženstva, odlišného...‘ – Je to človek, ktorého Boh miluje, a ja ho musím milovať. Toto znamená začleňovať a toto je začlenenie.   

Koľko unavených a preťažených ľudí stretávame aj dnes! Na ulici, na úradoch, v lekárskych ambulanciách... Ježišov pohľad sa upiera na každú z tých tvárí, aj prostredníctvom našich očí. A naše srdce, aké je? Je milosrdné? A náš spôsob myslenia a konania? Je začleňujúci? Evanjelium nás volá rozpoznať v dejinách ľudstva obraz jedného veľkého diela začleňovania, ktoré, plne rešpektujúc slobodu každej osoby, každého spoločenstva, každého národa, volá všetkých formovať jednu rodinu bratov a sestier, v spravodlivosti, v solidarite a v pokoji, a byť súčasťou Cirkvi, ktorá je Kristovým telom.

Aké pravdivé sú slová Ježiša, ktorý pozýva tých, čo sú unavení a preťažení prísť k nemu, aby našli odpočinok! Jeho roztvorené náručie na kríži ukazuje, že nikto nie je vylúčený z jeho lásky a z jeho milosrdenstva. Nikto nie je vylúčený z jeho lásky a z jeho milosrdenstva, ani ten najväčší hriešnik: nikto! Všetci sme začlenení do jeho lásky a milosrdenstva.

Tým najbezprostrednejším prejavom, vďaka ktorému sa cítime byť prijatí a včlenení do neho, je prejav jeho odpustenia. Všetci potrebujeme, aby nám Boh odpustil. A všetci potrebujeme stretnúť bratov a sestry, ktorí by nám pomohli ísť za Ježišom, otvoriť sa jeho daru, ktorý nám daroval na kríži. Neprekážajme si navzájom! Nikoho nevylučujme! Naopak, s pokorou a jednoduchosťou sa stávajme nástrojmi začleňujúceho Otcovho milosrdenstva. Otcovo začleňujúce milosrdenstvo - je to tak.

Svätá Matka Cirkev vo svete rozširuje veľké objatie Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych. Aj toto námestie so svojou kolonádou vyjadruje toto objatie. Nechajme sa zapojiť do tohto pohybu začleňovania iných, aby sme boli svedkami milosrdenstva, s ktorým Boh prijal a prijíma každého z nás.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

V závere audiencie Svätý Otec osobitne poďakoval štyrom tisíckam dobrovoľníkov Svätého roka milosrdenstva, ktorí počas uplynulých mesiacov vykonávali dobrovoľnícku službu na pomoc pútnikom, prichádzajúcim do Večného mesta. Ako nedávno informovala Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie, počet návštevníkov jubilejných podujatí v Ríme už presiahol 20 miliónov. Svätý Otec sa dobrovoľníkom prihovoril týmito slovami:

„Osobitne srdečne zdravím vás, dobrovoľníci Mimoriadneho jubilea milosrdenstva, pochádzajúci z rozličných krajín, a ďakujem vám za vzácnu službu preukázanú pútnikom, aby mohli dobre zažiť túto skúsenosť viery. V priebehu týchto mesiacov som si všímal vašu diskrétnu prítomnosť na námestí s emblémom Jubilea a s obdivom vnímam vaše odhodlanie, trpezlivosť a nadšenie s akými ste zvládli toto vaše dielo.“

Každý z dobrovoľníkov Jubilejného roka konal svoju službu v Ríme minimálne týždeň. Väčšinu tvorili Taliani, ale boli medzi nimi aj príslušníci iných národov, pričom nechýbali ani Slováci. V celkovom počte 4000 dobrovoľníkov bolo aj 1800 zdravotníkov, ktorí slúžili v rámci organizácie Maltézkeho rádu. Na Námestie sv. Petra dnes fyzicky prišlo okolo 600 dobrovoľníkov. -zk, jb-