Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Generálne audiencie a Anjel Pána

Pápež sa pri Anjel Pána prihovoril za väzňov a podporil konferenciu o klíme


Vatikán 6. novembra – Pri poludňajšej modlitbe Anjela Pána pápež František v katechéze priblížil veriacim odkaz Božieho slova z nedeľného evanjelia z dôrazom na kresťanskú vieru vo vzkriesenie. V závere vyzval k zlepšeniu životných podmienok väzňov a podporil aj konferenciu o klíme. Z okna Apoštolského paláca sa Svätý Otec prihovoril sa veriacim týmito slovami:

„Milí bratia a sestry, dobrý deň!

Len pár dní po sviatku Všetkých svätých a Spomienke na zosnulých, nás dnešná liturgia opäť pozýva zamyslieť sa nad vzkriesením zomrelých. Evanjelium (porov. Lk 20,27-38) predstavuje Ježiša konfrontovaného niekoľkými saducejmi, ktorí neverili v zmŕtvychvstanie a  vzťah s Bohom chápali len na úrovni pozemského života. Aby zosmiešnili zmŕtvychvstanie a  spôsobili Ježišovi ťažkosti, predložili mu paradoxný a absurdný prípad ženy, ktorá mala sedem manželov, všetko rodných bratov, ktorí ale jeden po druhom postupne zomreli. A toto bola ich zákerná otázka pre Ježiša: Koho manželkou bude táto žena po zmŕtvychvstaní? (v. 33)

Ježiš sa nedá chytiť do pasce. Potvrdzuje pravdu o vzkriesení a vysvetľuje, že existencia po smrti bude iná od tej na zemi. Svojím poslucháčom pomáha pochopiť, že kategórie tohto sveta nemožno aplikovať na skutočnosti, ktoré prekračujú tento svet a prevyšujú to, čo vidíme teraz v našom živote. V podstate hovorí: «Synovia tohto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú» (vv. 34-35). Úmyslom týchto Ježišových slov je vysvetliť, že v tomto svete žijeme skutočnosti poznačené dočasnosťou, ktoré raz skončia; ale v onom svete, po vzkriesení, už nebude naším horizontom smrť, a všetko, aj ľudské vzťahy, budeme žiť v Božej dimenzii, premeneným spôsobom. Aj manželstvo, znak a nástroj Božej lásky v tomto svete, zažiari premenené v plnom svetle osláveného spoločenstva svätých v raji.

A «synovia tamtoho veku a zmŕtvychvstania», to nie je zopár privilegovaných, ale sú nimi všetci mužovia a ženy, lebo Ježiš priniesol spásu pre každého z nás. Život vzkriesených bude podobný životu anjelov (porov. v. 36), t. j. celý bude ponorený do Božieho svetla, celý určený na jeho chválu, vo večnosti plnej radosti a pokoja. Ale pozor! Zmŕtvychvstanie nie je iba fakt vzkriesenia po smrti, ale novým druhom života, ktorý zažívame už dnes; je to víťazstvo nad ničotou, ktorého predchuť môžeme zakusovať už dnes. Zmŕtvychvstanie je fundamentom kresťanskej viery a nádeje! Bez odkazu na raj a večný život by sa kresťanstvo zredukovalo len na etiku, na filozofiu života. Avšak posolstvo kresťanskej viery pochádza z neba, je zjavené Bohom a presahuje tento svet. Veriť vo zmŕtvychvstanie je zásadne dôležité, aby žiadny náš kresťanský skutok lásky nebol iba chvíľkový a samoúčelný, ale aby mal úlohu semienka, ktoré vzklíči v Božej záhrade a prinesie ovocie večného života.

Panna Mária, Kráľovná neba a zeme, nech nás utvrdí v nádeji na zmŕtvychvstanie a  pomáha nám, aby sa slovo jej Syna zasiate v našich srdciach úrodne prejavilo v našich dobrých skutkoch.“

*

Po spoločnej modlitbe Anjel Pána a apoštolskom požehnaní pápež František predniesol niekoľko výziev. Prvá sa týkala dnešného slávenia Jubilea väzňov v rámci Svätého roka milosrdenstva:

„Drahí bratia a sestry, pri príležitosti dnešného Jubilea väzňov chcem apelovať v záujme zlepšenia životných podmienok vo väzniciach, aby sa plne rešpektovala ľudská dôstojnosť zadržiavaných. Navyše by som chcel zdôrazniť dôležitosť uvažovať nad nevyhnutnou potrebou takej trestnej justície, ktorá nebude výlučne kárna, ale otvorená nádeji a perspektíve znovuzačlenenia previnilca do spoločnosti. Osobitným spôsobom predkladám na zváženie kompetentných verejných autorít možnosť urobiť v tomto Svätom roku milosrdenstva akt milosti voči tým väzňom, u ktorých možno považovať takéto opatrenie za prospešné.“ 

Svätý Otec ďalej vyjadril podporu pokračujúcemu úsiliu na ochranu klímy:

„Pred dvomi dňami vstúpil do platnosti Parížsky dohovor o klíme na našej planéte. Tento dôležitý krok vpred je dôkazom toho, že ľudstvo je schopné spolupracovať na záchrane stvorenstva (porov. Laudato si’, 13); na tom, aby ekonómia bola v službách ľudí a na vytváraní pokoja a spravodlivosti. Zajtra zas v marockom Marakéši začne nové zasadanie Konferencie o klíme, nacielené okrem iného na uvedenie spomínaného Dohovoru do praxe. Nádejam sa, že celý tento proces sa bude riadiť vedomím našej zodpovednosti za ochranu spoločného domova.“

Do tretice dal pápež František do pozornosti Cirkvi vzory nových albánskych blahoslavených:

„Včera bolo v Albánsku v meste Škodra vyhlásených za blahoslavených tridsaťosem mučeníkov: dvaja biskupi, mnoho kňazov a rehoľníkov, jeden seminarista a niekoľko laikov, všetko obete tvrdého prenasledovania ateistického režimu, ktorý v tej krajine vládol po dlhú dobu v minulom storočí. Všetci títo dali radšej prednosť väzeniu, mučeniu a nakoniec i smrti, len aby zostali verní Kristovi a Cirkvi. Ich príklad nech nám pomáha nachádzať v Pánovi silu, ktorá nás podrží v ťažkých chvíľach a nech nás inšpiruje k postojom láskavosti, odpustenia a pokoja.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -mk, jb-