Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Pápežský kazateľ Cantalamessa venoval druhú pôstnu kázeň Božiemu slovu


Vatikán 26. februára – Pápežský kazateľ kapucín Raniero Cantalamessa dnes ráno predniesol členom Rímskej kúrie, ktorí sa zišli vo vatikánskej kaplnke Redemptoris Mater druhú pôstnu kázeň. V rámci reflexie kľúčových dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu pokračoval tentoraz témou Božieho zjavenia. Sústredil sa na význam Božieho slova pre duchovný život kresťana. Tému predstavil cez optiku koncilovej dogmatickej konštitúcie o Božom zjavení Dei verbum a tiež v duchu tradície biblickej rozjímavej modlitby označovanej ako Lectio divina.  

„Biblický Boh je Boh, ktorý hovorí.“ Po týchto úvodných slovách pápežský kazateľ pripomenul ako Boh hovoril prostredníctvom prorokov Starého zákona a o tom, ako sa Božie Slovo stalo telom v osobe Ježiša Krista. „Žiadny ľudský hlas nezachytí človeka do tej hĺbky, v ktorej ho zachytáva Božie slovo,“ pokračoval páter Cantalamessa. Okrem vnútorného vnuknutia, ktoré zachytil sv. Augustín ako Božie pozvanie: „Vezmi a čítaj!“, pápežský kazateľ uviedol aj príklad človeka, ktorému sa Božie slovo stalo oporou v boji s ťažkou závislosťou na alkohole. 

Pri čítaní Biblie, ktoré predstavuje „cestu osobného posväcovania“, odporúčal pápežský kazateľ postupovať osvedčenou metódou Lectio divina. Tento meditatívny spôsob duchovného čítania Svätého písma praktizovali cirkevní otcovia už v dávnych časoch a osobitne si ho obľúbili mníšske spoločenstvá stredoveku, ako napr. kartuziáni. V postupnosti prijatia, kontemplovania v modlitbe a uskutočňovania slova sa človek vyvaruje nebezpečenstvu neosobného čítania Svätého písma, akéhosi skúmania s vedeckým odstupom. Správny kontakt s Božím slovom vyúsťuje do nasledovania dobrých vnuknutí, čiže do postoja „poslušnosti voči Božiemu slovu“.

Druhú pôstnu kázeň ukončil otec Cantalamessa myšlienkou jedného z púštnych otcov: „Naša myseľ, hovorieval, je ako mlyn; prvé zrno, ktoré tam ráno vložíme, sa melie celý deň. Ponáhľajme sa teda vložiť to tohto mlynu, už od skorého rána, dobré zrno Božieho slova, inak príde diabol a vloží tam svoj kúkoľ a myseľ nebude robiť celý deň nič iné, len mlieť kúkoľ.“ Pápežský kazateľ na záver pozval prítomných, aby dnes do mlyna svojej mysle vložili slová evanjelia: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6,36). -ej-