Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Generálne audiencie a Anjel Pána

Anjel Pána so Svätým Otcom: Pred Vianocami si obnovme schopnosť žasnúť


Vatikán 20. decembra - V dnešnú Štvrtú adventnú nedeľu Svätý Otec podľa rímskej tradície zvanej „Bambinelli“ udelil požehnanie deťom, ktoré si priniesli na Námestie sv. Petra figúrky malého Ježiška, aby ich pri rodinnom slávení Vianoc vložili do domáceho betlehemu. Po zvyčajnej poludňajšej modlitbe Anjel Pána pápež František vyslovil podporu pre mierový proces v Sýrii a Líbyi. Povzbudil tiež Nikaraguu a Kostariku ku vzájomnej spolupráci a solidárne zareagoval na živelnú pohromu záplav v Indii.

V príhovore pred modlitbou Anjel Pána sa Svätý Otec zameral na odkaz Božieho slova 4. adventnej nedele, ktoré slovami evanjelistu Lukáša rozpráva o stretnutí Márie s Alžbetou, ktoré obe nosia pod srdcom nový život. Osobitný dôraz položil na aspekt úžasu, ktorý táto udalosť vzbudzuje. Hovoril o troch miestach ľudskej skúsenosti, kde možno zakusovať úžas. Je to ponajprv v stretnutí s druhým človekom, keď v ňom objavujeme brata. Ďalej je to úžas pri pohľade na dejiny, ktorých zmysel presahuje naše pôvodné predstavy a očakávania. Do tretice je miestom žasnutia Cirkev, keď v nej rozpoznáme nielen inštitúciu, ale opravdivú láskavú matku.

Plné znenie príhovoru Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Evanjelium tejto adventnej nedele dáva do pozornosti postavu Márie. Vidíme ju ako hneď po tom, ako počala vo viere Božieho Syna, podniká dlhú cestu z galilejského Nazarea do Judejských hôr, aby navštívila Alžbetu a bola jej pomocou. Anjel Gabriel jej zjavil, že jej staršia príbuzná, ktorá bola bezdetná, je v šiestom mesiaci tehotenstva (porov. Lk 1,26.36). Preto Panna Mária, ktorá v sebe nosí ešte väčší dar a tajomstvo, ide navštíviť Alžbetu a zostáva u nej tri mesiace. Pri stretnutí týchto dvoch žien - predstavte si to: jedna je stará a druhá mladá - je to mladá Mária, ktorá pozdraví ako prvá. Evanjelium hovorí takto: «Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu» (Lk 1,40). A po tomto pozdrave Alžbeta cíti, ako sa jej zmocňuje úžas. Nezabudnite na toto slovo: úžas. Úžas... Alžbeta sa cíti zachvátená veľkým úžasom, ktorý zaznieva v jej slovách: «Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?» (v. 43). A naradostené sa objímu a pobozkajú, tieto dve ženy, stará a mladá, obe v požehnanom stave.

Aby sme s úžitkom slávili Vianoce, sme pozvaní pristaviť sa na „miestach“ úžasu. A aké sú tieto miesta úžasu v každodennom živote? Sú tri. Prvým miestom je druhý človek, v ktorom môžeme rozpoznať brata, pretože od Ježišovho narodenia každá tvár nesie v sebe vtlačenú podobnosť s Božím Synom. Predovšetkým, keď je to tvár chudobného, pretože vstúpil do sveta ako chudobný a v prvom rade chudobným dal príležitosť priblížiť sa k nemu.

Ďalším, tým druhým miestom žasnutia, v ktorom ak hľadíme s vierou, zakusujeme doslova úžas, sú dejiny. Toľkokrát sa nazdávame, že ich vidíme správne, a naopak nám hrozí, že ich čítame naopak. Deje sa to napríklad, keď sa nám zdajú byť určované trhovou ekonomikou, riadené financiami a podnikaním, ovládané tými, čo sú práve pri moci. Boh Vianoc je však Bohom, ktorý „zamiešava karty“. Rád to robí! Tak ako spieva Mária v Magnifikate, je to Pán, ktorý mocnárov zosadzuje z trónov a povyšuje ponížených, hladných zahŕňa dobrými vecami a bohatých prepúšťa naprázdno (porov. Lk 1,52-53). Toto je druhý úžas, úžas dejín.

Tretím miestom úžasu je Cirkev: hľadieť na ňu s úžasom viery znamená neobmedziť sa na uvažovanie o nej iba ako o náboženskej inštitúcii, ktorou aj je, ale vnímať ju ako Matku, ktorá aj popri škvrnách a vráskach – toľko ich máme! – dáva v sebe prežiariť črtám Nevesty, milovanej a očistenej Kristom Pánom. Cirkev, ktorá dokáže rozpoznať mnohé znamenia vernej lásky, ktoré jej Boh neprestajne posiela. Cirkev, pre ktorú Pán Ježiš nebude nikdy vlastníctvom, ktoré treba žiarlivo brániť: tí, čo takto robia, sa mýlia; ale je to vždy on, ktorý jej prichádza v ústrety a koho ona vie očakávať s dôverou a radosťou, stávajúc sa hlasom nádeje pre svet. Cirkev, ktorá volá Pána: «Príď, Pane Ježišu!» Cirkev-Matka, ktorá má vždy dvere dokorán a roztvorené náručie, aby privítala všetkých. Ba viac, Cirkev-Matka, ktorá vychádza z vlastných dverí, aby hľadala s materinským úsmevom všetkých vzdialených a privádzala ich k Božiemu milosrdenstvu. Toto je úžas Vianoc!

Na Vianoce nám Boh dáva celého seba samého, keď nám dáva svojho Syna, jediného, ktorý je všetkou jeho radosťou. A iba so srdcom Márie, poníženej a chudobnej dcéry Sionskej, ktorá sa stala matkou Syna Najvyššieho, je možné jasať a radovať sa z veľkého Božieho daru a z jeho nepredvídateľného prekvapenia. Nech nám ona pomáha zakusovať úžas – tieto tri úžasy: z druhého človeka, z dejín a z Cirkvi – pre narodenie Ježiša, daru všetkých darov, toho nezaslúženého daru, ktorý nám prináša spásu. Stretnutie s Ježišom dá aj nám pocítiť tento veľký úžas. Nemôžeme však mať tento úžas, nemôžeme stretnúť Ježiša, ak sa s ním nestretneme v druhých ľuďoch, v dejinách a v Cirkvi.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

Po spoločnej modlitbe Anjel Pána s veriacimi zhromaždenými na námestí, medzi ktorými boli početné rodiny s deťmi, Svätý Otec udelil požehnanie. Ďalej pokračoval výzvami týkajúcimi sa aktuálnej situácie viacerých krajín:

„Drahí bratia a sestry, aj dnes mi leží na srdci venovať myšlienku milovanej Sýrii, s  vyjadrením živého ocenenia dohody, ktorú práve dosiahlo medzinárodné spoločenstvo. Povzbudzujem všetkých, aby pokračovali s veľkorysým oduševnením po ceste smerujúcej k utíchnutiu násilia a k riešeniu cez rokovanie, ktoré prinesie pokoj. Rovnako myslím na blízku Líbyu, kde nedávne záväzky prijaté jednotlivými stranami v záujme vlády národnej jednoty pozývajú k nádeji do budúcnosti.“

Pápež František ďalej povzbudil k urovnaniu medzinárodných vzťahov v Strednej Amerike, keď povedal:

„Chcel by som tiež podporiť úsilie o spoluprácu, ku ktorej sú pozvané Kostarika a Nikaragua. Žičím tomu, aby tu obnovený duch bratstva ďalej posilňoval dialóg a vzájomnú spoluprácu, ako aj medzi všetkými krajinami regiónu.“

Napokon Svätý Otec modlitbou vyjadril solidaritu s postihnutými záplavami v Indii:

„Moje myšlienky v tejto chvíli smerujú k drahému obyvateľstvu Indie, ktoré v poslednej dobe zasiahli veľké záplavy. Modlime sa za týchto bratov a sestry, ktorí trpia v dôsledku tejto pohromy, a zverme duše zosnulých Božiemu milosrdenstvu.“ Po týchto slovách sa pápež František s prítomnými na námestí pomodlil na tento úmysel Zdravas, Mária.

Prítomným deťom, ktoré v rukách držali figúrky Ježiška, pápež František povedal:

„Drahé deti, počúvajte dobre: keď sa budete modliť pred vaším betlehemom, spomeňte si aj na mňa, ako aj ja pamätám na vás. Ďakujem vám a požehnané Vianoce!“ -jb-