Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Apoštolské cesty

Svätý Otec František na návšteve v Sarajeve: „Pokoj vám!“ - chronologicky


Vatikán/Sarajevo 6. júna - Lietadlo spoločnosti Alitalia so Svätým Otcom a sprievodom, ktoré z Ríma odletelo o 7.30, pristálo krátko pred 9. hodinou na Medzinárodnom letisku v Sarajeve. Počas letu pápež František telegramom pozdravil prezidentov Talianska a Chorvátska.

Svätého Otca na letisku v Sarajeve pred nastúpenou čestnou jednotkou privítal chorvátsky člen prezídia Dragan Čović, arcibiskup Sarajeva kardinál Vinko Puljić a apoštolský nuncius Mons. Luigi Pezzuto. Červený koberec lemoval dlhý zástup detí reprezentujúcich etniká a náboženské skupiny krajiny (Bosniakov, Srbov a Chorvátov, moslimov, pravoslávnych, katolíkov a židov), oblečených v tradičných krojoch. Pápež František každému z detí srdečne podal ruku. Po privítaní sa nakrátko presunul do VIP sály letiska na krátky rozhovor s členom prezídia Draganom Čovićom.

Prvým bodom programu návštevy Sarajeva po privítaní na letisku bola zdvorilostná návšteva členov Prezídia republiky. Počas pápežovho presunu ulicami mesta bolo počuť znieť zvony kostolov. Zaujímavosťou je, že až 80% tohto takmer 900- tisícového mesta tvoria obyvatelia moslimského vierovyznania (Bosniaci), 11% tvoria Srbi (pravoslávni) a necelých 7% tvoria katolíci (Chorváti). 

O 9.45 pápež František dorazil pred prezidentský palác, kde ho na červenom koberci pred nastúpenou vojenskou jednotkou privítali všetci traja členovia rotujúceho prezídia, striedajúci sa na prezidentskom poste každých osem mesiacov. Momentálne je na poste srbský člen prezídia Mladan Ivanić. Po odznení štátnych hymien a zvítaní sa delegácií sa Svätý Otec presunul do vnútra prezidentského paláca, kde najprv pri súkromnom stretnutí krátko pozdravil rodinných príslušníkov členov prezídia a vymenil si s nimi dary. Darom pápeža Františka bola mozaika kupoly Chrámu sv. Petra z pohľadu od Vatikánskych záhrad.

V sále prezidentského paláca nasledovalo stretnutie so štátnymi predstaviteľmi Bosny a Hercegoviny, na ktorom boli prítomní aj biskupi, niektorí náboženskí predstavitelia a diplomatický zbor krajiny. Po úvodnom pozdrave službukonajúceho člena prezídia Mladana Ivanića sa prihovoril pápež František. Celé stretnutie bolo simultánne prekladané do taliančiny a chorvátčiny. Svätý Otec zdôraznil potrebu spolupráce, dialógu a solidarity pri budovaní pokoja v krajine, pričom sa odvolal na obraz jednoty a radosti detí rozličných etník, ktoré ho dnes prišli privítať na letisko.  

Príhovor pápeža Františka pri stretnutí s predstaviteľmi verejného života Bosny a Hercegoviny

Po skončení stretnutia Svätý Otec pred budovou paláca vypustil z klietky niekoľko bielych holubíc – symbol pokoja, ktorý je aj v motte apoštolskej cesty: „Pokoj vám!“ Následne sa v otvorenom papamobile presunul na 2 km vzdialený štadión Koševo, pričom cestou bozkával deti, ktoré mu členovia ochranky prinášali k autu. V uliciach mesta ho vítali nadšení veriaci až po 60-tisícový štadión zaplnený do posledného miesta.

Svätý Otec po príchode na olympijský štadión Koševo prechádzal papamobilom pomedzi veriacich chrániacich sa pred páliacim slnkom bielymi papierovými šiltovkami. V roku 1997 tu slávil Eucharistiu aj pápež Ján Pavol II.  Krátko po jedenástej hodine už pápež František za zvuku zvona a za spevu obrovského zboru sprevádzaného orchestrom vystúpil na žlto-biele pódium k oltáru. Zaujímavosťou je, že bohato vyrezávané drevené sedadlo, na ktorom počas svätej omše sedel Svätý Otec zhotovil špeciálne pre túto príležitosť moslimský remeselník so synom.

Svätá omša za pokoj a spravodlivosť bola slávená v latinčine a chorvátčine, v bielej liturgickej farbe. Po tom, ako diakon spievanou formou predniesol blahoslavenstvá z Matúšovho evanjelia sa Svätý Otec prihovoril 65-tisícovému zhromaždeniu v homílii, sústredenú na otázky vojny a mieru vo svetle Kristových slov: «Blahoslavení tí, čo šíria pokoj». Príhovor bol po odstavcoch prekladaný do chorvátčiny.

Homília pápeža Františka na štadióne Koševo

Medzi veriacimi, ktorí predniesli prosby, boli aj vojak a policajt. Obetné dary priniesli Svätému Otcovi k oltáru mladí ľudia v tradičných miestnych krojoch. Ešte pred záverečným požehnaním poďakoval pápežovi arcibiskup Sarajeva kardinál Vinko Puljić. Po skončení slávenia sa Svätý Otec presunul do sídla apoštolskej nunciatúry, kde absolvoval obed a súkromné stretnutie so šiestimi členmi miestnej konferencie biskupov.

Popoludní o 16.00 sa pápež František v papamobile presunul do miestnej katedrály zasvätenej Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, aby sa tam stretol s kňazmi, zasvätenými osobami a seminaristami. Cestu ku katedrále lemoval jasajúci ľud. Po privítaní rektorom katedrály sa Svätý Otec v tichu pristavil pri hrobe Božieho služobníka Mons. Jozefa Stadlera, prvého arcibiskupa Sarajeva, ktorý dal katedrálu vystavať.

Stretnutie  s rehoľníkmi prebiehalo v radostnej a modlitebnej atmosfére. Po úvodných spevoch a pozdrave arcibiskupa Sarajeva kardinála Puljića si Svätý Otec vypočul tri otriasajúce svedectvá o znášaní prenasledovania pre vieru počas vojny v 90. rokoch.  Kňaz Zvonimir, ktorý bol počas balkánskeho vojnového konfliktu väznený a mučný, na následky čoho momentálne trpí sklerózou miltiplex. Po jeho dojímavom svedectve, pri ktorom vyslovil odpustenie, dostal slovo brat Jozo, františkánsky kňaz, ktorý spolu so svojimi farníkmi prežil štyri mesiace v neľudských podmienkach srbského zajateckého tábora. Ako povedal, keď si znášajúc týranie sám žiadal čím skôr zomrieť, dostalo sa mu prejavu ľudskosti od moslimky, ktorá mu priniesla jedlo. Sestra Ľubica z Kongregácie Dcér Božskej Lásky vydala svedectvo o tom, ako stála na prahu smrti, keď ju cudzí bojovníci pôvodom z Blízkeho východu v zajatí nútili k zneucteniu ruženca a k odpadu od viery. Dôveru v Boha si zachovala aj vďaka duchovnej podpore zo strany kňaza, s ktorým bola spolu uväznená a tiež vytrvalej modlitbe a pôstoch jej rehoľnej komunity, o ktorej sa neskôr dozvedela po prepustení.

Liturgia slova pokračovala čítaniami z knihy proroka Izaiáša (32,15-20) a z Prvého Petrovho listu (2,18-15), po ktorých sa prihovoril Svätý Otec. V spontánnej reakcii na svedectvá, ktoré odzneli, zdôraznil dôležitosť uchovávať spoločnú pamäť mučeníkov ako dôležité dedičstvo Cirkvi, a to plne v duchu odpustenia a bez akejkoľvek túžby po odplate. Hovoril aj o dôležitosti uvedomovať si význam prejavov milosrdenstva z radov ľudí, od ktorých by to azda nikto nečakal, ako o tom hovorili tri svedectvá. Svätý Otec okrem iného povedal:

„Svedectvá hovoria samy za seba. A toto je pamäť vášho ľudu! Národ, ktorý zabúda na svoju pamäť, nemá žiadnu budúcnosť. Toto je pamäť vašich otcov a matiek vo viere: tu hovorili len traja ľudia, ale za nimi je mnoho, mnoho ľudí, ktorí rovnako trpeli.

Drahí bratia a sestry, nemáte právo zabudnúť na svoju históriu. Nie kvôli pomste, ale pre budovanie pokoja. Nie preto, aby sme hľadeli na [týchto svedkov] ako na niečo zvláštne, ale aby sme milovali, ako oni milovali. Vo vašej krvi, vo vašom povolaní je krv týchto troch mučeníkov. A je tu krv a je tu povolanie mnohých rehoľníčok, mnohých kňazov, mnohých seminaristov. Autor Listu Hebrejom nám hovorí: Pamätajte na vašich predkov, ktorí vám odovzdali vieru. Títo [pápež ukazuje na prítomných svedkov] vám odovzdali vieru; títo vám odovzdali, ako sa žije viera. Sám Pavol hovorí: «Nezabudni na Ježiša Krista», prvého mučeníka. A títo šli v Ježišových stopách.“

Pripravený text príhovoru odovzdal miestnej cirkvi prostredníctvom kardinála Puljića.

Príhovor kňazom a rehoľníkom odovzdaný písomne

Súčasťou stretnutia v katedrále bola aj vzájomná výmena darov. Svätý Otec daroval omšový kalich a od kardinála prijal obraz Panny Márie.

Po modlitbe Otčenáš a záverečnom požehnaní sa pápež František presunul do Medzinárodného františkánskeho študentského centra sídliaceho v sídle Bosnianskej provincie Menších bratov františkánov. Tu prebiehalo ekumenické a medzináboženské stretnutie za účasti predstaviteľov islamu, pravoslávia, katolíkov a židov Bosny a Hercegoviny. Zástupca každej náboženskej komunity predniesol krátky pozdrav. Svätý Otec potom predniesol príhovor.  

Príhovor pápeža Františka na ekumenickom a medzináboženskom stretnutí

„Ste kvetmi jari po vojne“ - takto označil Svätý Otec mladých Bosny a Hercegoviny pri svojom poslednom verejnom stretnutí počas návštevy Sarajeva. V Diecéznom centre Jána Pavla II. na periférii mesta, ktoré mimochodom slúži všetkým, bez ohľadu na vierovyznanie, ho očakávalo asi 800 mladých hudbou, spevmi, tancom a skandovaním „Papa Franjo”. Po privítacích slovách Mons. Marka Semrena, pomocného biskupa Diecézy Banja Luka, ktorý je v rámci konferencie zodpovedný za pastoráciu mládeže, sa dvaja zástupcovia - chlapec, ktorý našiel vieru práve v Centre Jána Pavla II. a jedna členka Pravoslávnej srbskej cirkvi - podelili so svojimi svedectvami. Svätý Otec následne opäť pripravený príhovor odložil a vyhradený čas venoval spontánnemu rozhovoru, odpovediam na otázky.

Prvá sa týkala sledovania televíznych programov. Hovoril o osobnej voľbe, o sile prepnúť kanál, tak ako za jeho čias on odhodil knihu, ktorá nebola dobrá. Hovoril však tiež o zodpovednosti televíznych centier za programy, ktoré vyrábajú. Majú to byť programy, ktoré nám osožia, budujú ľudskú dôstojnosť, pomáhajú podporovať pravé hodnoty, pripravujú nás pre život. „Kto hľadá v televízii a na internete škaredé programy, stráca dôstojnosť“- poznamenal. Odpovede Svätého Otca mladí spontánne prerušovali potleskom. Hovoril o prežívaní lásky a radosti a kládol im na srdce, aby chceli byť „my”, nie „oni a ja“, iba takýto pohľad na druhých podľa jeho slov znamená „vytvárať pokoj“. „Nikdy nebudujte múry, iba mosty!“ - vyzval dôrazne svojich vnímavých poslucháčov.

S bolesťou konštatoval, že mocní tohto sveta pekne hovoria o pokoji, no na druhej strane predávajú zbrane a šíria nepokoj. Preto nabádal prítomných k čestnosti, integrite v tom, čo si myslia, hovoria a konajú. V tejto súvislosti vyslovil svoje očakávania, ktoré má od tejto generácie mladých: nie pokrytectvo, ale čestnosť a bratstvo.

Búrlivým potleskom mladí odmenili slová Svätého Otca na rozlúčku: „Mir vama”– „Pokoj vám“. „Prosím Pána, aby vás všetkých požehnával a prosím, modlite sa za mňa,“ dodal a za úlohu dal všetkým „budovať pokoj, ktorý prináša radosť“. Aj mladým, ktorí čakali vonku pred Diecéznym centrom zanechal odkaz: „Mir vama. Pokoj medzi všetkými. Moslimami, židmi, pravoslávnymi. Všetci sme bratmi v jedinom Bohu!” Po týchto slovách a prosbe o modlitbu sa odobral na letisko.

Príhovor odovzdaný mladým ako text