Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Apoštolské cesty

Sarajevo: Príhovor politickým a spoločenským predstaviteľom


Vatikán/Sarajevo 6. júna - Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca Františka, ktorý predniesol 6. júna 2015 v Prezidentskom paláci v Sarajeve pri stretnutí s predstaviteľmi politického a spoločenského života Bosny a Hercegoviny.

Vážení členovia Prezídia Bosny a Hercegoviny, pán prezident vo výkone funkcie, členovia diplomatického zboru, drahí bratia a sestry!

Srdečne ďakujem členom Prezídia Bosny a Hercegoviny za zdvorilé prijatie, a zvlášť za vrelý pozdrav, ktorý mi v mene všetkých adresoval pán prezident vo výkone funkcie Mladen Ivanić. Je pre mňa dôvodom k radosti, že sa ocitám v tomto meste, ktoré si mnoho vytrpelo pre krvavé konflikty minulého storočia, no ktoré sa nanovo stalo miestom dialógu a pokojného spolunažívania. Prešlo od kultúry konfliktu, vojny, k vytváraniu kultúry stretnutia.

Sarajevo a Bosna a Hercegovina majú pre Európu i pre celý svet zvláštny význam. Už po stáročia sú na tomto území prítomné komunity, ktoré vyznávajú rozličné náboženstvá a prináležia rôznym etnikám a kultúram. Každá z nich je bohatá na svoje osobitné charakteristiky a hrdá na svoje špecifické tradície, bez toho, že by to počas dlhej doby bránilo nastoleniu vzájomných vzťahov priateľstva a srdečnosti.

Aj samotné architektonické usporiadanie Sarajeva nesie viditeľné a trvácne stopy tejto skutočnosti, keďže v jeho urbanistickej štruktúre sa týčia v neveľkej vzdialenosti od seba synagógy, kostoly i mešity, a to až natoľko, že sa mestu dostalo označenie „Jeruzalem Európy“. Ono je v podstate križovatkou kultúr, národov a náboženstiev; a takýto status si vyžaduje budovať stále nové mosty a udržiavať i obnovovať tie existujúce, aby sa zaistila pružná, bezpečná a kultivovaná komunikácia.

Potrebujeme komunikovať, odhaľovať bohatstvo každého, doceňovať to, čo nás zjednocuje a pozerať sa na rozdielnosti ako na možnosti rastu v úcte voči všetkým. Je nevyhnutný trpezlivý dialóg založený na dôvere, tak aby jednotlivci, rodiny a komunity mohli odovzdávať hodnoty vlastnej kultúry a tiež prijímať dobro pochádzajúce zo skúseností tých druhých.

Takýmto spôsobom sa i tie najvážnejšie rany z nedávnej minulosti môžu zaceliť a je možné pozerať do budúcnosti s nádejou a s duchom oslobodeným od každej obavy a nevraživosti čeliť problémom, ktorým je vystavená každá občianska spoločnosť.

Prišiel som ako pútnik pokoja a dialógu, osemnásť rokov po historickej návšteve sv. Jána Pavla II., ktorá sa udiala menej ako dva roky po podpísaní Daytonskej mierovej zmluvy. Som rád, že môžem vidieť dosiahnuté pokroky, za ktoré sa patrí ďakovať Pánovi a mnohým osobám dobrej vôle. Je však dôležité neuspokojiť sa len s tým, čo sa doteraz podarilo dosiahnuť, ale snažiť sa uskutočniť ďalšie kroky na upevnenie dôvery a vytváranie príležitostí na zlepšovanie vzájomného poznávania a úcty. Na napomáhanie toho je zásadne dôležitá blízkosť – blízkosť – a spolupráca Medzinárodného spoločenstva, osobitne Európskej únie, i všetkých krajín a organizácií prítomných a pôsobiacich na území Bosny a Hercegoviny.

Bosna a Hercegovina je vskutku integrálnou súčasťou Európy. Jej úspechy i jej drámy sa v plnej miere radia medzi úspechy a drámy európskych dejín a súčasne sú i vážnym mementom vynakladať všemožné úsilie, aby sa rozbehnuté mierové procesy stávali stále pevnejšími a nezvratnými.

V tejto krajine mier a svornosť medzi Chorvátmi, Srbmi a Bosniakmi, iniciatívy zamierené na ich ďalšie posilňovanie, ako i srdečné a bratské vzťahy medzi moslimami, židmi, kresťanmi a ďalšími náboženskými menšinami svojím významom ďaleko prekračujú jej hranice. Všetko toto totiž dosvedčuje celému svetu, že spolupráca medzi rôznymi etnikami a náboženstvami so zreteľom na spoločné dobro je možná, že pluralizmus kultúr a tradícií môže existovať a dať vznik originálnym a účinným riešeniam na existujúce problémy, že i tie najhlbšie rany sa môžu zahojiť krokmi, ktoré očisťujú pamäť a dávajú nádej do budúcnosti.

Dnes som videl túto nádej v tých deťoch, ktoré som pozdravil na letisku – moslimovia, pravoslávni, židia, katolíci i ďalšie menšiny – všetky spolu, radostné! Toto je nádej! Vsaďme na to.

Všetci sa potrebujeme úspešne vzoprieť barbarstvu tých, čo by si chceli z každej rozdielnosti vytvárať príležitosť a zámienku na páchanie stále brutálnejšieho násilia; potrebujeme uznať základné hodnoty spoločnej ľudskosti, hodnoty v mene ktorých je možné a povinné spolupracovať, budovať a viesť dialóg, odpúšťať a rásť, umožňujúc tak, aby sa uprostred rôznorodosti hlasov sformoval jeden ušľachtilý a harmonický spev, a nie fanatické jačanie z nenávisti.

Politici sú vo svojej zodpovednosti povolaní k vznešenej úlohe byť prvými služobníkmi ich komunít takým konaním, ktoré bude na prvom mieste chrániť základné práva ľudskej osoby, medzi ktorými sa vyníma právo na náboženskú slobodu. Takto bude možné s konkrétnym úsilím vybudovať pokojamilovnejšiu a spravodlivejšiu spoločnosť, a za pomoci každého jej člena rozbehnúť riešenia na viaceré problémy každodenného života ľudu.

Na to, aby sa tak stalo, je nevyhnutná skutočná rovnosť všetkých občanov pred zákonom a pri jeho napĺňaní, bez ohľadu na ich etnickú, náboženskú či geografickú príslušnosť: takto sa všetci bez rozdielu budú cítiť v plnej miere účastní na verejnom živote, a požívajúc rovnaké práva budú môcť aktívne prispievať svojím osobitným prínosom k spoločnému dobru.

Ctení páni a dámy,

Katolícka cirkev sa podieľa cez modlitbu a aktivitu svojich veriacich i svojich inštitúcií na diele materiálnej i morálnej obnovy Bosny a Hercegoviny, zdieľajúc tak radosti i starosti, túžiac usilovne dosvedčovať svoju osobitnú blízkosť voči chudobným a núdznym, k čomu ju pobáda učenie a príklad jej božského Učiteľa, Ježiša.

Svätá stolica sa teší z toho, čo sa na tejto ceste podarilo v ostatných rokoch vykonať a uisťuje o svojom angažovanom záujme podporovať spoluprácu, dialóg a solidaritu, uvedomuje si, že mier a vzájomné načúvanie v usporiadanom občianskom spolunažívaní sú nevyhnutnými podmienkami pre opravdivý a trvácny rozvoj. Veľmi žičí tomu, aby Bosna a Hercegovina, za prispenia všetkých, po tom ako sa čierne búrkové mračná konečne vzdialili, mohla pokračovať na začatej ceste, aby tak po mrazivej zime prekvitala jar. A tu vidno kvitnúť jar.

S týmito úmyslami vyprosujem od Najvyššieho pokoj a prosperitu pre Sarajevo a celú Bosnu a Hercegovinu. Ďakujem.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)