Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Generálne audiencie a Anjel Pána

Pápež František na Anjel Pána: Kresťanský život je „trojičný“


Vatikán 31. mája – V Nedeľu Najsvätejšej Trojice napoludnie pútnici celkom zaplnili Vatikánske námestie, aby si vypočuli Svätého Otca a prijali jeho požehnanie. Ich počet podľa oficiálneho odhadu dosiahol 50-tisíc. Pápež František tentoraz osobitne pozdravil skupiny z Poľska. Príhovor pred modlitbou Anjel Pána venoval významu tajomstva Najsvätejšej Trojice pre praktický kresťanský život.

Plné znenie príhovoru Svätého Otca na Anjel Pána:

Drahí bratia a sestry, dobrý deň a požehnanú nedeľu!

Dnes slávime sviatok Najsvätejšej Trojice, ktorý nám pripomína tajomstvo jediného Boha v troch Osobách: Otec, Syn a Duch Svätý. Trojica je spoločenstvo božských osôb, ktoré sú navzájom jedna s druhou, jedna pre druhú a jedna v druhej: toto spoločenstvo je Boží život, tajomstvo lásky živého Boha. A Ježiš nám zjavil toto tajomstvo. On nám hovoril o Bohu ako Otcovi; hovoril nám o Duchu; a hovoril nám o sebe samom ako o Božom Synovi. A takto nám zjavil toto tajomstvo. A keď ako vzkriesený vyslal učeníkov evanjelizovať národy, povedal im, aby ich krstili «v mene Otca i Syna i Ducha Svätého» (Mt 28,19). Kristus v každom čase zveruje tento príkaz Cirkvi, ktorá zdedila od apoštolov misijné poverenie. Adresuje ho aj každému z nás, ktorí sme  mocou krstu súčasťou jeho spoločenstva.

Takže dnešná liturgická slávnosť, keď nás vedie ku kontemplovaniu úžasného tajomstva z ktorého pochádzame a ku ktorému smerujeme, obnovuje nám poslanie prežívať spoločenstvo s Bohom a prežívať spoločenstvo medzi nami podľa vzoru božieho spoločenstva. Sme povolaní žiť nie ako jedni bez druhých, jedni nad druhými či jedni proti druhým, ale jedni s druhými, pre druhých a v druhých. Toto znamená prijať a svorne dosvedčovať krásu evanjelia; žiť lásku navzájom a voči všetkým, deliac sa o radosti i trápenia, učiac sa prosiť o odpustenie i odpúšťať, doceňujúc rozličné charizmy pod vedením duchovných pastierov. Jedným slovom, je nám zverená úloha budovať cirkevné spoločenstvá tak, aby boli vždy viac rodinou, schopné odzrkadľovať nádheru Trojice a evanjelizovať nielen slovami, ale silou lásky Boha, ktorý prebýva v nás.

Trojica, ako som naznačil, je aj konečným cieľom, ku ktorému sa zameriava naše pozemské putovanie. Cesta kresťanského života je totiž cestou v zásade „trojičnou“: Duch Svätý nás vedie k plnému poznaniu Kristovho učenia, a aj nám pripomína to, čo nás Ježiš učil. A zase Ježiš prišiel na svet, aby nám dal spoznať Otca, aby nás k nemu viedol, aby nás s ním zmieril. Všetko v kresťanskom živote sa točí okolo trojičného tajomstva a napĺňa sa vzhľadom na toto nekonečné tajomstvo. Usilujme sa preto udržiavať náš život vždy na výške, pamätajúc na to, pre aký cieľ, pre akú slávu existujeme, pracujeme, bojujeme, trpíme; a k akej nesmiernej odmene sme povolaní.

Toto tajomstvo objíma celý náš život a celé naše kresťanské bytie. Pripomíname si to napríklad zakaždým, keď sa prežehnáme znakom kríža: v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A teraz vás pozývam urobiť všetci spoločne tento znak kríža: «V mene Otca i Syna i Ducha Svätého!»

V tento posledný deň mesiaca máj, mariánskeho mesiaca, sa zverme Panne Márii. Ona, ktorá viac než akýkoľvek iný tvor poznala, adorovala a milovala tajomstvo Najsvätejšej Trojice, nech nás vedie za ruku. Nech nám pomáha zachytávať v udalostiach sveta znamenia prítomnosti Boha, Otca, Syna a Ducha Svätého. Nech nám vyprosí, aby sme milovali Pána Ježiša celým srdcom, aby sme kráčali smerom k videniu Trojice, úžasnému cieľu, ku ktorému speje náš život. Prosíme ju tiež, aby pomáhala Cirkvi, tajomstvu spoločenstva, byť vždy pohostinným spoločenstvom, kde každý človek, osobitne ten, kto je chudobný a odsúvaný na okraj, môže nájsť prijatie a cítiť sa Božím dieťaťom, chceným a milovaným.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

V závere pápež František pripomenul blížiaci sa sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi a pozval obyvateľov Ríma k účasti na svätej omši, ktorej bude predsedať vo štvrtok 4. júna o 19. hod. v Lateránskej bazilike, a tiež na následnej eucharistickej procesii, ktorá už tradične povedie ulicou Via Merulana k Bazilike Santa Maria Maggiore. 

Spomenul aj dnešnú slávnosť blahorečenia diecézneho kňaza a zakladateľa Inštitútu Máriiných služobníc Louise-Edouarda Cestaca (1801-1868), ktorá sa koná vo francúzskom Bayonne. -jb-