Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Iné príhovory

Tri priority pápeža Františka pre CVX - Spoločenstvo kresťanského života


Prinášame text príhovoru Svätého Otca Františka členom Spoločenstva kresťanského života (CVX) z celého Talianska, s ktorými sa stretol 30. apríla 2015 v Aule Pavla VI. vo Vatikáne za účasti ďalších laických združení a spoločenstiev s ignaciánskou spiritualitou. Svätý Otec viedol stretnutie neformálnym spôsobom, pričom spontánne odpovedal na otázky štyroch z takmer päťtisíc účastníkov zhromaždenia. Na záver audiencie im v písomnej podobe odovzdal tento vopred pripravený príhovor: 

Drahí bratia a sestry, pozdravujem všetkých vás, čo zastupujete Spoločenstvo kresťanského života v rámci Talianska i predstaviteľov rôznych skupín ignaciánskej spirituality, blízkych vašej formačnej tradícii a zaangažovaných v evanjelizácii a humanitárnej činnosti. Osobitne zdravím študentov i bývalých absolventov Inštitútu „Massimo“ v Ríme, a tiež zástupcov ďalších škôl vedených jezuitmi v Taliansku.

Vaše združenie dobre poznám, pretože som bol jej národným asistentom v Argentíne koncom sedemdesiatych rokov. Vaše korene siahajú k Mariánskym kongregáciám, ktoré sa objavujú s prvou generáciou spoločníkov sv. Ignáca z Loyoly. Ide o dlhú históriu, počas ktorej sa združenie vyznačilo po celom svete vďaka intenzívnemu duchovnému životu a apoštolskému zápalu jeho členov a anticipujúc tak v istých črtách učenie II. vatikánskeho koncilu ohľadom úlohy a služby veriacich laikov v Cirkvi. Držiac sa tejto perspektívy ste si zvolili aj tému vášho kongresu, ktorá nesie názov „Ponad múry“.

Dnes by som vám chcel ponúknuť niekoľko línií pre vašu cestu duchovného a komunitného života.

Tou prvou je úloha šíriť kultúru spravodlivosti a pokoja. Čeliac kultúre ilegálnosti, korupcie a konfliktov, ste povolaní venovať sa spoločnému dobru a to aj prostredníctvom tej služby ľuďom, ktorá má svoje miesto v politike. O nej sa už blahoslavený Pavol VI. vyjadril, že „je najvyššou a najnáročnejšou formou dobročinnej lásky“. Ak by sa kresťania prestali priamo angažovať v politike, bolo by to zradou poslania veriacich laikov, ktorí sú povolaní byť soľou a svetlom sveta i takýmto spôsobom svojej prítomnosti.

Druhá apoštolská priorita, na ktorú vás chcem nasmerovať, je pastorácia rodín, v línii hlbších poznatkov z ostatnej Biskupskej synody. Povzbudzujem vás, aby ste pomáhali diecéznym spoločenstvám v starostlivosti o rodinu, živú bunku spoločnosti, i pri sprevádzaní snúbencov v príprave na manželstvo. Zároveň môžete spolupracovať na prijímaní „tých, ktorí sa vzdialili“: medzi nimi je nemálo tých, čo žijú oddelene a trpia pre zlyhanie plánu manželského života, ako aj inými nepríjemnými situáciami rodinného života, ktoré môžu namáhavo sťažiť i cestu viery a života v Cirkvi.

Ako tretiu líniu vám odporúčam misijnosť. Prijal som s potešením, že ste rozbehli úzku spoluprácu so Študentskou misionárskou ligou, čo vás nasmerovalo  do ulíc sveta, k stretávaniu tých najchudobnejších a komunít, ktoré naliehavejšie potrebujú pastoračných pracovníkov. Povzbudzujem vás zachovať si túto schopnosť vychádzať von a ísť až na hranice ľudstva k tým najnúdznejším. Pozvali ste si dnes delegácie členov vašich komunít z vašich sesterských krajín, osobitne zo Sýrie a Libanonu, národov sužovaných hroznými vojnami; opätovne im vyjadrujem svoju náklonnosť a solidaritu. Tento ľud zažíva svoju hodinu kríža; preto im dajme pocítiť lásku, blízkosť a podporu celej Cirkvi. Vaše puto solidárnosti s nimi nech vás utvrdzuje vo vašom povolaní budovať všade mosty pokoja.

Váš štýl bratstva, vďaka ktorému sa angažujete aj v projektoch pohostinnosti voči migrantom na Sicílii, nech vás robí veľkodušnými v oblasti vzdelávania mladých, ako v samotnom vnútri vášho združenia, tak i v školskom prostredí. Svätý Ignác pochopil, že pre obnovu spoločnosti bolo potrebné začať od mládeže, a podnietil otvorenie kolégií. V nich sa zrodili prvé Mariánske kongregácie. V žiarivej a plodnej línii tohto apoštolského štýlu môžete byť i vy aktívni v animovaní rôznych výchovno-vzdelávacích inštitúcií, katolíckych i štátnych, prítomných v Taliansku, tak ako sa to už deje v mnohých častiach sveta. Základom tejto vašej pastoračnej činnosti nech je vždy radosť evanjeliového svedectva, spojená s citlivosťou prístupu a úctou voči druhým.

Panna Mária, ktorá svojím „áno“ inšpirovala vašich zakladateľov, nech vám sprostredkuje, aby ste bez výhrad odpovedali na povolanie byť „svetlom a soľou“ v tých prostrediach, kde žijete a pôsobíte. Nech vás sprevádza aj moje požehnanie, ktoré zo srdca udeľujem všetkým vám i vašim rodinám. A prosím vás, nezabudnite sa za mňa modliť.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -jb-

Pápež František prijal členov CVX a ignaciánskych združení z Talianska