Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Rubriky \ Pre gréckokatolíkov

Samuel Jackanič SJ: Jubilejný rok Prešovskej archieparchie

Logo Jubilejného roka Prešovskej archieparchie - RV

14/01/2018 18:00

Aktuálne zamyslenie rámci rubriky Vatikánskeho rozhlasu o živote Gréckokatolíckej cirkvi pripravil Samuel Jackanič SJ.

AUDIO:

Kalendárny rok 2018 je pre našu Gréckokatolícku cirkev na Slovensku vskutku výnimočný, pretože v sebe sústreďuje hneď niekoľko významných výročí. Gréckokatolíci na Slovensku si počas neho pripomenú predovšetkým 200. výročie zriadenia Prešovskej eparchie pápežom Piom VII., 50. výročie obnovenia činnosti Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu a 10. výročie povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na metropolitnú úroveň.

Okrem vyššie spomenutých troch azda najvýznamnejších výročí si však naša Cirkev pripomenie i 1155. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, 130. výročie narodenia blahoslaveného Petra Pavla Gojdiča OSBM či 15. výročie beatifikácie blahoslaveného Vasiľa Hopka. Významnými momentmi v dejinách našej Cirkvi boli nepochybne i vydanie nového prekladu slovenského litugikona spred dvadsiatich rokov či 30. výročie povýšenia Baziliky Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine na baziliku minor.

Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ vyhlásil pri príležitosti spomínaných významných výročí Jubilejný rok Prešovskej archieparchie 2018, ktorý sa začal 1. januára a skončí posledným dňom prebiehajúceho kalendárneho roka. Prešovský metropolita poslal veriacim pri príležitosti Jubilejného roka, ktorý je významný pre celú Gréckokatolícku cirkev sui iuris na Slovensku, pastiersky list, ktorý sa čítal vo všetkých chrámoch Prešovskej archieparchie počas Božských liturgií 1. januára.

V tomto liste veriacim vysvetľoval svoje rozhodnutie vyhlásiť kalendárny rok 2018 za jubilejný a vymenoval v ňom najdôležitejšie medzníky zo života našej Cirkvi, ktorých výročie si pripomenieme práve v prebiehajúcom roku. Veriacich vyzval k vďačnosti za existenciu našej Cirkvi i za všetky dobrá, ktoré jej Pán preukazoval a preukazuje, a pozval ich na niektoré z mnohých podujatí či akcií, ktoré so sebou spomínaný Jubilejný rok prinesie.

K akiste najdôležitejším duchovným podujatiam patria: putovanie ikony krásnobrodskej Presvätej Bohorodičky v chrámoch Prešovskej archieparchie, možnosť získať odpustky Jubilejného roka v desiatich vybraných chrámoch Prešovskej archieparchie či viacero slávnostných Božských liturgií. Okrem spomenutých duchovných milostí však budú veriacim v priebehu roka ponúkané aj rozličné knižné publikácie, púte či dokonca poštová známka a medaila Jubilejného roka.

Mottom Jubilejného roka Prešovskej archieparchie je zvolanie „Tvoje z tvojho tebe prinášame“ z Božskej liturgie, ktoré kňaz či biskup prednášajú bezprostredne po premenení chleba a vína na Kristovo telo a krv. Tieto slová sú nepochybne vyjadrením vďaky i vedomia, že nič z toho, za čo Gréckokatolícka cirkev počas nasledujúcich mesiacov bude ďakovať, jej nepatrí, a že všetky milosti dostala a dostáva ako dar od dobrého a milosrdného Boha. Pre všetkých nás môžu byť zároveň pozvaním k prehĺbeniu vedomia, že význam ľudského života je v určitom zmysle slova analogický s mottom Jubilejného roka – človek i Cirkev môžu svoju existenciu prežívať plnohodnotne iba v perspektíve veľkého a nezaslúženého Božieho daru.

Prvým významným výročím, ktoré si Gréckokatolícka cirkev na Slovensku v tomto kalendárnom roku pripomenie, je 10. výročie povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na metropolitnú úroveň. Práve 30. januára 2008 pápež Benedikt XVI. súčasne zriadil Bratislavskú gréckokatolícku eparchiu a za jej prvého biskupa menoval vladyku Petra Rusnáka, dovtedajší Košický apoštolský exarchát povýšil na eparchiu a Prešovskú eparchiu na metropolitnú archieparchiu. Po dlhom vývoji tak slovenská Gréckokatolícka cirkev dosiahla stupeň metropolitnej cirkvi sui iuris tak, ako ho predvída štruktúra východných katolíckych cirkví, kodifikovaná v Kódexe kánonov východných cirkví.

Pre zaujímavosť môžeme dodať, že v súčasnosti existuje na svete päť východných katolíckych cirkví, ktoré sú na metropolitnom stupni hierarchického vývoja – okrem našej prešovskej metropolitnej cirkvi sú to metropolitná cirkev ruténskej tradície v Pittsburghu, metropolitná cirkev v Maďarsku a metropolitné cirkvi v Etiópii a Eritrei s centrami v Addis Abebe a Asmare. Ďalšie hierarchické stupne východných katolíckych cirkví sú cirkvi vrchného arcibiskupstva a cirkvi patriarchálne.

Fakt, že Gréckokatolícka cirkev na Slovensku dosiahla pred desiatimi rokmi stupeň metropolitnej cirkvi, nás oprávnene napĺňa radosťou a očakávaniami. Za uplynulých desať rokov svojej existencie dostala mnoho darov a milostí a v mnohých oblastiach cirkevného života pre iných žiarila príkladom svojej horlivosti a odvahy.

Je zrejmé a prirodzené, že uplynulé roky prinášali a prinášajú i ťažkosti a problémy, ktoré sa však pre celú Cirkev môžu stať chvíľami rastu a dozrievania jej východnej katolíckej identity. Svet i moderná spoločnosť očakávajú od Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku i od každého kresťana pokorné svedectvo Božej lásky ku každému človeku i jasnú a zrozumiteľnú odpoveď na bytostnú otázku človeka o zmysle svojej existencie. Ohlasovanie evanjelia a spásy v Ježišovi Kristovi je a stále zostane najdôležitejším poslaním Cirkvi naprieč stáročiami a epochami.

Okrem tejto prvotnej a nadčasovej úlohy však moderný svet i spoločnosť so sebou prinášajú aj výzvy vlastné momentom histórie, v ktorých žijeme. Medzi ne dnes nesporne patria starostlivosť o gréckokatolícku diaspóru doma i v zahraničí, prehĺbenie spolupráce s ostatnými cirkvami Užhorodskej únie, zlepšenie vzdelanostnej úrovne kléru i veriacich, skvalitnenie odbornej publikačnej činnosti a mnohé iné.

Modlime sa, aby Jubilejný rok Prešovskej archieparchie 2018 a všetky akcie i udalosti s ním späté boli pre gréckokatolíkov na Slovensku momentom vďačnosti a prehĺbenia svojej duchovnej, historickej a liturgickej identity. Kiež nasledujúce jubilejné mesiace prinesú gréckokatolíkom na Slovensku potrebné milosti a prehĺbia našu schopnosť svedčiť o Božej láske spôsobom, ktorý je vlastný našej duchovnej tradícii a ktorý bude zároveň pre človeka žijúceho v 21. storočí zrozumiteľný a transparentný.

14/01/2018 18:00