Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Generálne audiencie a Anjel Pána

Anjel Pána na sv. Štefana: Ježišov zázrak nám umožňuje obrátenie a vzájomnú lásku

Svätý Otec pri poludňajšej modlitbe na sviatok sv. Štefana - REUTERS

26/12/2017 16:41

Vatikán 26. decembra – Asi 20 tisíc veriacich prišlo dnes na sviatok prvého mučeníka sv. Štefana na poludňajšiu modlitbu do Vatikánu. Pápež František im z okna Apoštolského paláca udelil požehnanie a v krátkom príhovore vysvetlil súvislosti dnešného sviatku. Pri dnešnom stretnutí s veriacimi sa Svätý Otec poďakoval za všetky pozdravy, ktoré dostal k Vianociam z celého sveta.

Príhovor Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Po tom, čo sme slávili Ježišovo narodenie, dnes oslavujeme narodenie sa pre nebo prvého mučeníka sv. Štefana. I keď by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že medzi týmito dvomi slávnosťami nie je nijaká súvislosť, ona tu v skutočnosti je a je to súvislosť veľmi silná.

Včera, vo Vianočnej liturgii, sme mohli počuť: «Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami» (Jn 1,14). Sv. Štefan uviedol predstaviteľov svojho národa do krízy, pretože «plný viery a Ducha Svätého» (Sk 6,5) pevne veril a vyznával novú prítomnosť Boha medzi ľuďmi; vedel, že pravým chrámom Božím sa už stal Ježiš, večné Slovo, ktoré prišlo, aby prebývalo medzi nami; ktoré sa nám stalo vo všetkom podobným, okrem hriechu. Štefana však obvinili z toho, že ohlasoval zničenie Jeruzalemského chrámu. Obvinenie, ktoré proti nemu vzniesli, spočívalo v tom, že tvrdil, že «Ježiš, ten Nazaretský, zborí toto miesto a zmení obyčaje, ktoré nám odovzdal Mojžiš» (Sk 6,14).

Skutočne, Ježišovo posolstvo je nepohodlné a vyrušuje nás z pohodlia, lebo sa konfrontuje so svetskou náboženskou mocou a je provokáciou svedomia. Po Ježišovom príchode je nevyhnutné obrátiť sa, zmeniť mentalitu, vzdať sa predošlého štýlu myslenia. Treba sa zmeniť, obrátiť.

Štefan zostal ukotvený v Ježišovom posolstve až do svojej smrti. Jeho posledné modlitby - «Pane Ježišu, prijmi môjho ducha» a «Pane, nezapočítaj im tento hriech» (Sk 7,59-60) - tieto dve prosby sú vernou ozvenou slov, ktoré vyslovil sám Ježiš na kríži: «Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha» (Lk 23,46) a «Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia» (v. 34). Štefan mohol tieto slová vysloviť len vďaka tomu, že Boží Syn už prišiel na zem, zomrel a vstal z mŕtvych pre nás; prv ako sa to udialo by takéto vyjadrenia boli ľudsky nemysliteľné.

Štefan prosí Ježiša, aby prijal jeho ducha. Vzkriesený Kristus je totiž Pán a jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi, nielen v hodine našej smrti, ale aj v každom okamihu nášho života: bez Neho nemôžeme nič urobiť (porov. Jn 15,5). Preto i my, pred malým Ježiškom v jasličkách môžeme takto prosiť: „Pane Ježišu, zverujeme ti nášho ducha, prijmi ho“, aby sme žili skutočne dobrým životom podľa Evanjelia.

Ježiš je naším prostredníkom a zmieruje nás nielen s Otcom, ale aj medzi nami navzájom. On je zdroj lásky, ktorý nás otvára pre spoločenstvo s bratmi, aby sme sa vzájomne milovali, odstraňujúc každý konflikt a nevôľu. Vieme, že zášť je nepekná vec, čo pácha veľa škody a veľmi nás poškodzuje. Ježiš toto všetko odstraňuje a umožňuje, aby sme sa milovali. Toto je Ježišov zázrak.

Prosme Ježiša, narodeného pre nás, aby nám pomáhal prijať tento postoj v oboch rozmeroch: v dôvere v Otca i v láske k blížnemu; je to postoj, ktorý mení život a robí ho krajším a užitočnejším.

Pozdvihnime v dôvere našu modlitbu k Márii, Matke Vykupiteľa a Kráľovnej mučeníkov, aby nám pomohla prijať Ježiša za Pána nášho života a stať sa jeho odvážnymi svedkami, pripravenými osobne zaplatiť za vernosť Evanjeliu.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

Po modlitbe Anjel Pána, prosbe za zosnulých a udelení apoštolského požehnania Svätý Otec pozdravil prítomných veriacich:

„Všetkým vám, ktorí ste prišli z Talianska i iných krajín opätovne vyslovujem žičenie pokoja a pohody, nech sú tieto dni pre vás a pre vaše rodiny časom na vychutnávanie krásy byť spolu a cítiť, že Ježiš je uprostred nás.“

Pápež František dnes zvlášť pozdravil pútnikov z Ukrajiny:

„Osobitný pozdrav pre veriacich na národnej púti z Ukrajiny: Žehnám všetkých vás aj vašu krajinu.“

Pred rozlúčkou sa Svätý Otec poďakoval za všetky pozdravy, ktoré mu prišli poštou k Vianociam:

„V týchto týždňoch som dostal mnoho vianočných pozdravov. Keďže je pre mňa nemožné odpovedať každému jednému, vyslovujem dnes všetkým moje úprimné poďakovanie, zvlášť za dar modlitby. Zo srdca ďakujem! Nech vás za to Pán štedro odmení!“

Svätý Otec František ako zvyčajne pri príležitosti Vianoc zablahoželal aj emeritnému pápežovi Benediktovi XVI. Navštívil ho v jeho rezidencii v kláštore Mater Ecclesiae vo Vatikáne tesne pred sviatkami, vo štvrtok 21. decembra. Tlačové stredisko Svätej stolice upresnilo, že predvianočné stretnutie trvalo asi polhodinku. -jb, mk-

26/12/2017 16:41