Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Rubriky \ Pre gréckokatolíkov

Štedrovečerný príhovor arcib. Cyrila Vasiľa SJ: S nami Boh

Arcib. Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi - RV

24/12/2017 17:49

Prinášame štedrovečerný príhovor arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi poslucháčom Vatikánskeho rozhlasu:

AUDIO:

Tichá a svätá noc – takto označujeme  dnešný večer -  tento Predvečer sviatku  Narodenia Pána. Kresťania, bez ohľadu na konfesijnú príslušnosť, na kultúru a národnosť, sociálny stav, či vek, prežívajú tieto chvíle  v osobitnej atmosfére, ktorá do seba mimovoľne vťahuje aj tých, ktorí možno nie sú veľmi horliví, praktizujúci, alebo ani neprežívajúci svoju vieru v každodennom živote.  Dôvody na to by sa dali nájsť rôzne: hlboko náboženské, ale i tie všeľudské, psychologické, rodinné, folklórne. Najčastejšie ide o zmes všetkých týchto motívov, pričom proporcie jednotlivých zložiek sa neraz menia od človeka k človeku, od jednotlivých situácií.

A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Predstava ako sa Boh skláňa k človeku v akte nepochopiteľnej pokory Vtelenia, nás napĺňa úžasom. Božia pokora odzbrojuje naše rebelantstvo. Po onej noci už Boh nie je vzdialeným filozofickým pojmom, o ktorom uvažovali grécki  filozofi, už nie je len nevyhnutným prvým hýbateľom, bytím, ktoré ma bytie od seba samého a ktoré je zdrojom všetkého ostatného bytia,  už nie je viac len  rodinným, kmeňovým  či národným Bohom, žiarlivým Jahvem Izraela, vzbudzujúcim strach a trestajúcim nekompromisne a nemilosrdne tých, ktorí sa protivia jeho príkazom a porušujú Zmluvu uzatvorenú na Sinaji. Je to Emanuel, Boh s nami, v tajomstve troch osôb – Otca, Syna a Svätého Ducha, v tajomstve bohočlovečenstva Ježiša Krista

Od detstva sa Vianočný večer v mojom vnímaní – a predpokladám že aj vnímaní mnohých iných  spájal s rodinnou atmosférou, darčekmi, koledami, štedrovečerným stolom, vŕzgajúcim snehom  pri nočnej ceste do vysvieteného a vyzdobeného chrámu. Ale skutočne nový rozmer pre mňa získali Vianoce, odkedy som bol  vo svojich 11, či 12 rokoch po prvýkrát vyzvaný aby som na  liturgii tejto Svätej noci z chóru nášho dedinského kostolíka predspevoval verše Izaiášovho proroctva, v hymne Veľkého povečeria byzantskej liturgie:

S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh! Čujte všetky diaľavy zeme, mocní sveta kajajte sa, lebo s nami Boh!

Akýkoľvek dôvod pre obavu a pre strach pomíňa vo svetle tejto zjavenej pravdy. Boh je so mnou. Nič mi nemôže naozaj ublížiť, pokiaľ trvá toto spojenie, a nič vonkajšie, okrem môjho osobného rozhodnutia pre hriech, nemôže zničiť moje spojenie s ním. Akékoľvek zlo, fyzické zlo, choroba, nešťastie, útlak i nenávisť ľudí –to všetko je len dočasné, to všetko môže byť a bude prekonané. Pokora a slabosť víťazia nad hrubou silou a pýchou, ako hovorí Izaiáš:

Hoci sa znova vzopriete, znova premožení budete. Každý váš zlý zámer zničí Pán, lebo s nami Boh! Vašich namyslených rečí sa nezľakneme, a vašich hrozieb sa báť nebudeme, lebo s nami Boh!

Od týchto prvých chvíľ, kedy som  nechal znieť v svojom srdci  slová hymnu S nami Boh stratil som strach pred životom, pred budúcnosťou, pred vlastnou slabosťou, pred obavou z vlastnej nedostatočnosti. Viac ako všetky predstaviteľné psychologické tréningy ma naštartovali do života slová:

Vážte si Pána, nášho Boha a bojte sa ho, on posvätí všetkých, čo v neho dúfajú, lebo s nami Boh! My v neho dúfame a budeme spasení: ja i dietky, čo mi dal, lebo s nami Boh!

Nič nemôže byť krajšie ako prijať túto radostnú zvesť a ohlasovať ju do celého sveta, každému človeku.

Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, vám, obyvatelia temnej ríše smrti, zažiari Slnko, lebo s nami Boh! Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, a bude kniežatstvo na jeho pleci, lebo s nami Boh. Prináša dokonalý pokoj a jeho meno je Anjel veľkej rady, lebo s nami Boh! On je zázračný Radca, mocný Boh, Vládca, Knieža pokoja, Otec budúceho veku, lebo s nami Boh!

S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!

Spojenie všetkých predchádzajúcich ľudských, psychologických, folklórnych a rodinných faktorov naraz ustúpilo do úzadia v porovnaní s precítením najhlbšej pravdy Vianoc: Boh sa približuje ku mne i k celému ľudstvu, v pokore, ktorá je jeho silou, v žiare svojej moci, dobra a múdrosti, ktoré sa môžu stať svetlom pre môj život i pre celé ľudstvo. Prijatie tejto radostnej zvesti od prvého  pochopenia Izaiášovho hymnu S nami Boh napĺňa môj život a túto radosť prajem každému človeku aj v túto tichú a svätú noc.

24/12/2017 17:49