Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Svätý Otec sa stretol s novým vedením Svetového luteránskeho zväzu

Svätý Otec sa prihovára delegácii Svetového luteránskeho zväzu

07/12/2017 16:36

Vatikán 7. decembra – Svätý Otec František sa dnes stretol s delegáciou Svetového luteránskeho zväzu vedenou jej novozvoleným predsedom, nigérijským arcibiskupom Filibusom Musom a generálnym sekretárom Jungem.

Pri stretnutí pápež František osobitne poukázal na význam modlitby, ktorý je prvoradý pre skutočnú jednotu. Vrátil sa aj k nedávno skončenej pripomienke 500. výročia reformácie a svojej návšteve Švédska: 

„Rád si spomínam zvlášť na 31. október 2016, keď sme sa modlili v Lunde, kde bol Svetový luteránsky zväz založený. Bolo veľmi dôležité stretnúť sa hlavne pri modlitbe, pretože nie z ľudských projektov, ale z milosti Božej klíči a rozkvitá dar jednoty medzi veriacimi. Jedine ak sa modlíme si môžeme vzájomne prejavovať starostlivosť. Modlitba očisťuje, posilňuje, svieti na cestu, dáva napredovať. Modlitba je palivom na našej ceste k plnej jednote. Totiž Pánova láska, ktorú čerpáme modlitbou, dáva do pohybu dobročinnú lásku, ktorá nás zbližuje: tu pramení trpezlivosť vzájomnej pozornosti, motivácia k nášmu zmiereniu, sila ku spoločnému kráčaniu ďalej. Začínajúc modlitbou, ktorá je „dušou ekumenickej obnovy a túžby po jednote“: dialóg „na nej stojí a v nej má výživu“ (porov.  Ut unum sint, 28).“

Po tejto citácii sv. Jána Pavla II. z encykliky Ut unum sint o ekumenickom úsilí z roku 1995 pápež František pokračoval:

„Je to Ježišov Duch, v ktorom sa modlíme a uznávame sa za bratov. Toto je bod, z ktorého treba vždy a znova vychádzať. Odtiaľto pozeráme aj na prežitú minulosť a ďakujeme Bohu, pretože rozdelenia, aj veľmi bolestivé, ktoré nás vzďaľovali  a stavali proti sebe po stáročia, sa v posledných desaťročiach zliali do púte spoločenstva, ekumenického putovania podnecovaného Duchom Svätým. To nás priviedlo k opusteniu starých predsudkov, ako ohľadom Martina Luthera, tak aj ohľadom situácie Katolíckej cirkvi v tom období. K tomu významne prispel dialóg medzi Svetovým luteránskym zväzom a Pápežskou radou na podporu jednoty kresťanov uskutočňovaný od roku 1967 – dialóg, na ktorý si dnes s odstupom päťdesiatich rokov s vďačnosťou spomíname –, aj cez uznanie niektorých zvlášť dôležitých textov ako bolo «Spoločné vyhlásenie o učení o ospravedlnení» a naposledy to bol dokument «Od konfliktu k spoločenstvu».“

O budúcnosti vzájomných vzťahov Svätý Otec povedal:

„Ak sa minulosť nedá zmeniť, budúcnosť nás vyzýva: nemôžeme teraz odstúpiť od hľadania a podpory väčšieho spoločenstva v láske a vo viere. Sme pozvaní byť pozorní, odolať pokušeniu zastaviť sa na ceste. Tak v duchovnom živote, ako aj v živote Cirkvi; ak sa stojí, vždy sa ide späť.“

Pápež František v závere svojho príhovoru k delegácii Svetového luteránskeho zväzu dodal, že na ceste k Pánovi nestačia dobré myšlienky, ale sú potrebné konkrétne skutky:

„To znamená predovšetkým obetavo sa venovať dobročinnej láske, pozerajúc na chudobných, na najmenších Pánových bratov (por. Mt 25,40), to sú naše vzácne smerovníky pozdĺž cesty. (...) S týmto jednoduchým štýlom, príkladným a radikálnym sme osobitne dnes pozvaní ohlasovať Evanjelium, čo je našou prvoradou úlohou ako kresťanov vo svete.“ -ab-

07/12/2017 16:36