Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Apoštolské cesty

Na medzináboženskom stretnutí v Dháke pápež poprosil Rohingov o odpustenie

Účastníci medzináboženského a ekumenického stretnutia - REUTERS

01/12/2017 14:09

Bangladéš 1. decembra – V predvečer posledného plného dňa apoštolskej cesty v Bangladéši mal pápež František na programe medzináboženské a ekumenické stretnutie. Pri tejto príležitosti sa osobitne stretol aj so zástupcami komunity moslimských  Rohingov, ktorí sú utečencami zo susedného Mjanmarska.

Predstavitelia rôznych náboženstiev očakávali pápeža v záhrade Arcibiskupského úradu v Dháke. Na stretnutie prišiel Svätý Otec typickým miestnym dopravným prostriedkom rikšou. Prejavom úcty voči hlave Katolíckej cirkvi bol sprievod bangladéšskych tanečníkov.

Všetkých prítomných privítal predstaviteľ miestnej katolíckej komunity kardinál Patrick D’Rozario, arcibiskup Dháky. Po ňom sa slova postupne ujali predstavitelia islamu, hinduizmu, budhizmu, kresťanstva a zástupcovia občianskej spoločnosti. Po speve s témou vyprosovania daru pokoja sa prihovoril Svätý Otec. Vyjadril túžbu, aby dnešné stretnutie dalo „jasné znamenie“ o úsilí náboženstiev prítomných v Bangladéši žiť vo vzájomnej úcte a prajnosti.

„V Bangladéši, kde je právo na náboženskú slobodu základným princípom, nech je toto úsilie úctivým, avšak ráznym pripomenutím každému, kto sa bude snažiť podnecovať rozdelenie, nenávisť a násilie v mene náboženstva,“ zdôraznil Svätý Otec.

Ďalej sa zamyslel nad vnútornými postojmi, potrebnými k pokojnému spolunažívaniu náboženstiev. Hovoril o „otvorenosti srdca“, ktorú  vyjadril pomocou troch obrazov: dverí, schodov a cesty.

Po príhovore Svätého Otca sa všetci prítomní spoločne pomodlili ekumenickú modlitbu, ktorú predniesol anglikánsky biskup Philip Sarkar. V jej závere citoval slová sv. Františka z Assisi: „Pane, urob nás nástrojmi pokoja“.

Na záver medzináboženského a ekumenického stretnutia pápež František osobne pozdravil a požehnal 18-člennú skupinu zástupcov Rohingov. Príslušníci etnickej menšiny hlásiacej sa k islamu museli utiecť zo svojej vlasti, susedného Mjanmarska. Pred zhromaždenými predstaviteľmi náboženstiev Svätý Otec prihovoril spontánnymi slovami:

„Drahí bratia a sestry, my všetci stojíme pri vás. Je málo to, čo môžeme urobiť, lebo vaša tragédia je veľmi veľká. Ale máte miesto v našom srdci. V mene všetkých, ktorí vás prenasledujú, tých, ktorí vám ublížili, predovšetkým pre ľahostajnosť sveta, vás prosím o odpustenie. Odpustenie. Mnohí z vás ste mi hovorili o veľkom srdci Bangladéša, ktorý vás prijal. Teraz ja apelujem na vaše veľké srdce, aby bolo schopné dať odpustenie, o ktoré žiadame.

Drahí bratia a sestry, židovsko-kresťanské rozprávanie o stvorení hovorí, že Pán, ktorý je Boh, stvoril človeka na svoj obraz a podobu. Aj týchto bratov a sestry. Aj oni sú obrazom živého Boha. Jedna  tradícia z vašich náboženstiev hovorí, že Boh na počiatku zobral soľ a vsypal ju do vody, ktorá bola dušou všetkých ľudí. A každý z nás nosí vo svojom vnútri trochu Božej soli. Títo bratia a sestry v sebe nosia Božiu soľ.

Bratia a sestry, len dajme vidieť svetu, čo robí egoizmus sveta s Božím obrazom. Naďalej im prejavujme dobro, pomáhajme im. Naďalej sa hýbme, aby boli uznané ich práva. Nezatvárajme si srdcia, neodvracajme pohľad bokom. Božia prítomnosť dnes nesie aj meno „Rohingovia“. Každý z nás nech dá svoju odpoveď.“

Celý príhovor Svätého Otca Františka pri medzináboženskom stretnutí v Dháke

Vážení hostia, drahí priatelia,

naše stretnutie, ktoré zjednocuje predstaviteľov rozličných náboženských komunít tejto krajiny, predstavuje jeden veľmi významný moment mojej návštevy v Bangladéši. Zišli sme sa preto, aby sme prehĺbili naše priateľstvo, ako aj preto, aby sme vyjadrili spoločnú túžbu po dare pravého a trváceho pokoja.

Moja vďaka patrí kardinálovi D´Rozariovi za jeho milé slová privítania, ako aj všetkým, ktorí ma s vrúcnosťou prijali v mene moslimskej, hinduistickej, budhistickej i kresťanskej komunity, ako aj v mene občianskej spoločnosti. Som vďačný anglikánskemu biskupovi Dháky za jeho prítomnosť, ako aj rozličným kresťanským komunitám a všetkým tým, ktorí prispeli k umožneniu tohto stretnutia.

Slová, ktoré sme počuli, ale aj spevy a tance, ktoré oživili naše zhromaždenie, nám výrečne hovorili o túžbe po harmónii, bratstve a pokoji obsiahnutom v učení svetových náboženstiev. Kiežby naše stretnutie tohto popoludnia bolo jasným znamením úsilia vodcov a nasledovníkov náboženstiev prítomných v tejto krajine žiť spoločne vo vzájomnej úcte a v dobrej vôli. V Bangladéši, kde je právo na náboženskú slobodu základným princípom, nech je toto úsilie úctivým, avšak ráznym pripomenutím každému, kto sa bude snažiť podnecovať rozdelenie, nenávisť a násilie v mene náboženstva.

Osobitne potešujúcim znamením našich čias je to, že veriaci a ľudia dobrej vôle sa čoraz viac cítia byť povolaní k spolupráci na vytváraní kultúry stretnutia, dialógu a spolupráce v službe ľudskej rodiny. Toto si vyžaduje viac než púhu toleranciu. Povzbudzuje nás to podať ruku druhému v postoji vzájomnej dôvery a pochopenia, aby sme budovali jednotu, ktorá bude chápať rozdielnosť nie ako hrozbu, ale ako potenciálny zdroj obohatenia a rastu. Vyzýva nás to pestovať istú otvorenosť srdca, aby sme videli druhých ako cestu, nie ako prekážku.

Dovoľte mi stručne si prebrať niektoré základné charakteristiky tejto „otvorenosti srdca“, ktorá je podmienkou pre kultúru stretnutia.

Na prvom mieste predstavuje dvere. Nie je akousi abstraktnou teóriou, ale žitou skúsenosťou. Dovoľuje nám uskutočňovať dialóg života, nie len jednoduchú výmenu názorov. Vyžaduje si dobrú vôľu a prijatie, avšak nesmie byť zamieňaná s ľahostajnosťou či zdráhavosťou vyjadrovať naše najhlbšie presvedčenia. Úspešne sa angažovať s druhým podeliť sa so svojimi rozličnými náboženskými a kultúrnymi identitami, avšak vždy s pokorou, čestnosťou a úctou.

Otvorenosť srdca je tiež podobná schodom, ktoré siahajú k Absolútnu. Pamätajúc na tento transcendentný rozmer našej aktivity, uvedomujeme si potrebu očisťovať naše srdcia, aby sme tak mohli vidieť všetky veci v ich najpravdivejšej perspektíve. Každým krokom sa naše zorné pole stane jasnejším a dostaneme silu, aby sme vytrvali v úsilí chápať a doceniť druhých a ich uhol pohľadu. Takýmto spôsobom nájdeme potrebnú múdrosť a silu, aby sme ku všetkým vystierali priateľskú ruku.

Otvorenosť srdca je tiež cestou vedúcou k hľadaniu dobroty, spravodlivosti a solidarity. Vedie k hľadaniu dobra v našom blížnom. Svätý Pavol vo svojom Liste Rimanom vyzýva takto: «Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo» (12,21). Toto je postoj, ktorý my všetci môžeme napodobňovať. Náboženská starostlivosť o dobro nášho blížneho, ktorá vyviera z otvoreného srdca, prúdi ako veľká rieka, zavlažujúc vyprahnuté a púštne zeme nenávisti, korupcie, chudoby a násilia, ktoré veľmi nivočia ľudský život, rozdeľujú rodiny a deformujú dar stvorenia.

Rozličné náboženské komunity Bangladéša prijali túto cestu, osobitne pri úsilí o starostlivosť o zem, náš spoločný dom a v odpovedi na prírodné katastrofy, ktoré postihli národ v posledných rokoch. Myslím tiež na ten spoločný prejav bolesti, modlitby a solidarity, ktorý sprevádzal tragédiu zrútenia sa [obchodnej budovy] Rana Plaza a ktorý zostane vrytý do pamäti všetkých. Na týchto rozličných prejavoch vidíme, ako cesta dobra vedie k spolupráci v službe druhým.

Duch otvorenosti, prijatia a spolupráce medzi veriacimi nielen prispieva ku kultúre harmónie a pokoja, ale je jej tlčúcim srdcom. Koľko len svet potrebuje toto mocne bijúce srdce, aby čelilo vírusu politickej korupcie, ničivým náboženským ideológiám, pokušeniam zatvárať oči tvárou v tvár potrebám chudobných, utečencov, prenasledovaných menšín a tých najzraniteľnejších! Koľko otvorenosti treba na prijímanie ľudí nášho sveta, osobitne mladých, ktorí sa niekedy cítia byť osamotení a neistí pri hľadaní zmyslu života!

Drahí priatelia, ďakujem vám za vaše úsilie pri šírení kultúry stretnutia a modlím sa, aby sme ukážkou spoločného úsilia príslušníkov náboženstiev rozlíšiť dobro a uvádzať ho do praxe pomohli všetkým veriacim rásť v múdrosti a svätosti, ako aj spolupracovať na budovaní čoraz ľudskejšieho, jednotnejšieho a pokojamilovnejšieho sveta.

Otváram svoje srdce vám všetkým a ďakujem vám ešte raz za vašu pohostinnosť. Pamätajme na seba vzájomne v modlitbách.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -ab, zk, jb-

 Aktualizované: 1.12.2017, 19:52

01/12/2017 14:09