Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Diakonát v službe Cirkvi chudobnej a pre chudobných – vyšli texty pápeža Františka

Účastníci Jubilea diakonov v Ríme pri záverečnej omši s pápežom Františkom (29. mája 2016) - AP

20/11/2017 15:55

Vatikán 20. novembra – „Cirkev nachádza v stálom diakonáte vyjadrenie a zároveň aj životne dôležitý impulz k stávaniu sa viditeľným znakom diakonie Krista služobníka, v dejinách ľudí.“ Takto píše pápež František v predslove knihy „Diakonát v myšlienkach pápeža Františka. Cirkev chudobná a pre chudobných“.

Taliansky stály diakon Enzo Petrolino v knihe zozbieral verejné prejavy Jorgeho Maria Bergoglia k téme stáleho diakonátu, prednesené počnúc od jeho biskupskej služby v Buenos Aires až po súčasnosť. 208-stranovú publikáciu z vatikánskeho vydavateľstva LEV dnes predstavili v Marconiho sále v sídle redakcií Vatikánskeho rozhlasu.

Pápež František vo svojom predhovore vyzdvihol význam II. vatikánskeho koncilu a tiež svojich predchodcov, ktorí rozvíjali koncilové učenie, z ktorého pramení postavenie a úloha stálych diakonov:

„V tomto kontexte stály diakonát znovu našiel korene svojej prítomnosti v spoločenstve veriacich i v širších sociálnych štruktúrach, osvojac si jednak poznanie vlastnej úlohy v službe Kristovi a ľuďom, ako aj prijmúc nové impulzy z usmernení, ktoré Magistérium počas týchto mnohých rokov ponúklo spoločnej cirkevnej reflexii.“

Pápež František pripomína aj slová svätého Jána Pavla II., ktoré  adresoval v roku 1979 skupine nových diakonov pri obrade vysviacky:

„‚Prijmi Kristovo evanjelium, ktorého sa stávaš ohlasovateľom. Ver to, čo čítaš, vyučuj, čo veríš, ži to, čo učíš.’ - Takto ste boli pozvaní uchovať si v srdci slová zo Skutkov apoštolov. Ako diakoni ste boli pripojení k Petrovi a Jánovi a k všetkým apoštolom. Vy vykonávate apoštolskú službu a máte účasť na jej ohlasovaní. Tak ako apoštoli, rovnako aj vy máte cítiť naliehavosť ohlasovať slovom i skutkom zmŕtvychvstanie Pána Ježiša. Aj vy máte prinášať Božie slovo do života jeho svätého ľudu.“

Svätý Otec zdôraznil aj podiel diakonov na spojenom úsilí Cirkvi o skvalitnenie kazateľskej činnosti:  „Je dobré, keď sa kňazi, diakoni a laici pravidelne stretávajú, aby hľadali spôsoby, ktoré ich ohlasovanie robia príťažlivejším!“ (Apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, č. 159).

Vo svojom predhovore pápež František spomenul niekoľko dôležitých skutočností, ktoré sú spojené so stálym diakonátom. Okrem už vyššie spomínaných pravidelných stretnutí, pripomenul aj potrebu modlitieb za povolania. Aj pri povolaní stáleho diakona je potrebné rozlišovanie a starostlivosť oň.  Svätý Otec pripomenul, že diakonát pramení z Eucharistie a je v službe chudobným :

„Všetok diakonát Cirkvi, - ktorého je služobný diakonát znakom a nástrojom - má svoje pulzujúce srdce v tajomstve Eucharistie a realizuje sa v prvom rade v službe chudobným, ktorí v sebe nosia tvár trpiaceho Krista.“

Toto konštatovanie Svätý Otec podložil známym príkladom zo života svätého diakona Vavrinca, ktorý na cisárovu žiadosť zhromaždiť poklady Cirkvi priviedol chudobných. Pápež František píše:

„Chudobní sú pokladmi Cirkvi. Ak máš svoju banku, ak si správcom nejakej banky, ale tvoje srdce je chudobné, nenaviazané na peniaze, toto je službou, vždy. Chudoba predstavuje tento odstup, aby sme slúžili chudobným, slúžili iným. Takže: Cirkev chudobná a pre chudobných.“

V závere svojho predslovu ku knihe Enza Petrolina „Diakonát v myšlienkach pápeža Františka. Cirkev chudobná a pre chudobných“ pápež František vyzdvihol dôležitosť stálych diakonov pripomenúc myšlienku svätého Jána Pavla II., že diakoni môžu byť oprávnene definovaní ako „priekopníci novej civilizácie lásky.“ -ab-

20/11/2017 15:55