Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Pápež František odovzdal Ratzingerovu cenu teológom aj hudobnému skladateľovi

Estónsky skladateľ Arvo Pärt pri ceremónii udeľovania Ratzingerovej ceny predviedol svoje hudobné dielo Otče náš - AFP

18/11/2017 16:48

Vatikán 18. novembra – Laureáti Ratzingerovej ceny za rok 2017, ktorými sú nemeckí teológovia Theodor Dieter a Karl-Heinz Menke a estónsky hudobný skladateľ Arvo Pärt, si dnes prevzali cenu z rúk pápeža Františka. Pri slávnostnej ceremónii v Klementínskej sále Apoštolského paláca za účasti dvoch stoviek hostí zaznelo aj hudobné dielo oceneného skladateľa Pater noster.

Traja laureáti v sprievode riaditeľa Nadácie Josepha Ratzingera pátra Federica Lombardiho včera navštívili aj emeritného pápeža Benedikta XVI. v jeho rezidencii. Luteránsky teológ Theodor Dieter zohral významnú úlohu pri schválení „Spoločnej deklarácie o náuke o ospravodlivení“ v roku 1999. Katolícky kňaz a teológ Karl-Heinz Menke je znalec myšlienok Josepha Ratzingera, ktorému venoval viacero štúdií a je členom Medzinárodnej teologickej komisie. Hudobný skladateľ Arvo Pärt sa ako pravoslávny kresťan venuje sakrálnej hudbe a od roku 2011 je členom Pápežskej rady pre kultúru.

Plné znenie príhovoru pápeža Františka pri odovzdávaní Ratzingerovej ceny

Drahí bratia a sestry,

Teším ma, že sa s vami stretávam na tejto každoročnej akcii udeľovania cien znamenitým osobnostiam, ktoré mi boli predstavené Vatikánskou nadáciou Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. a jeho vedeckým výborom. Pozdravujem predovšetkým ocenených, členov a priateľov nadácie a ďakujem kardinálovi Kurtovi Kochovi a pátrovi Lombardimu, ktorí nám predstavili význam tohto vrcholného podujatia spomedzi vašich aktivít, zameraných na podporu teologického výskumu a kultúrnej angažovanosti oživenej vierou a impulzom duše smerom k Bohu.   

Chcel by som spolu s vami venovať láskavú a intenzívnu myšlienku emeritnému pápežovi Benediktovi. Jeho modlitba a jeho diskrétna a povzbudivá prítomnosť nás sprevádza na spoločnej ceste; jeho dielo a jeho magistérium sú aj naďalej živým a vzácnym dedičstvom pre Cirkev a pre našu službu. Práve preto pozývam vašu nadáciu pokračovať v úsilí, študujúc a prehlbujúc toto dedičstvo a zároveň hľadiac vpred, aby bola plodná tak ako vo výkladoch spisov Josepha Ratzingera, tak aj v pokračovaní – v jeho duchu – štúdia a teologického i kultúrneho výskumu, tiež vstupujúc do nových oblastí, kde súčasná kultúra vyzýva vieru k dialógu.

Ľudský duch naliehavo a životne potrebuje tento dialóg: potrebuje ho viera, ktorá zostane abstraktnou, ak sa nevtelí v čase; potrebuje ho rozum, ktorý sa odľudští, ak sa nepozdvihne k Transcendentnu. Vskutku, «viera a rozum – tvrdil sv. Ján Pavol II. – sú ako dve krídla, ktorými sa ľudský duch povznáša ku kontemplácii o pravde» (Encyklika Fides et ratio, Úvod).

Joseph Ratzinger je aj naďalej majstrom a priateľským partnerom v rozhovore pre všetkých, ktorí uplatňujú dar rozumu, aby odpovedali na ľudské povolanie hľadať pravdu. Keď ho blahoslavený Pavol VI. povolal prijať zodpovednosť arcibiskupa Mníchova a Freisingu, zvolil si ako motto „Cooperatores veritatis“ -„Spolupracovníci pravdy“, čerpajúc z Tretieho Jánovho listu (v. 8). Tieto slová dobre vyjadrujú vnútorný zmysel jeho diela a jeho kňazskej služby. Toto motto sa vyníma na diplomoch cien, ktoré som odovzdal, čo znamená, že aj ocenení zasvätili svoj život najvyššiemu poslaniu slúžiť pravde, diakonii pravdy

Som rád, že renomované osobnosti, ktoré boli dnes vyznamenané cenou, pochádzajú z troch kresťanských denominácií, medzi ktorými je aj luteránska, s ktorou sme tento rok prežili zvlášť dôležité okamihy stretnutia a spoločnej cesty. Kristova pravda nie je pre sólistov, ale je symfóniou: vyžaduje si učenlivú spoluprácu, harmonické zdieľanie. Hľadať ju, študovať ju, kontemplovať ju a vyjadriť ju v praxi spoločne, v láske, nás mocne približuje k plnej jednote medzi nami: pravda sa tak stáva živým zdrojom stále užších väzieb lásky.

S radosťou som privítal myšlienku rozšíriť záber tejto ceny, aby zahrnula aj umenia, popri teológii a vedách, ktoré sa s ňou prirodzene spájajú. Je to rozšírenie, ktoré výborne korešponduje s víziou pápeža Benedikta XVI., ktorý nám toľkokrát dojímavým spôsobom hovoril o kráse, ako o privilegovanej ceste otvorenia sa pre transcendentno a pre stretnutie s Bohom. Obzvlášť sme obdivovali jeho hudobnú vnímavosť a jeho osobné praktizovanie tohto umenia ako cesty upokojenia a pozdvihnutia ducha.

Blahoželám teda renomovaným oceneným: profesorovi Theodorovi Dieterovi, profesorovi Karl-Heinzovi Menkemu a majstrovi Arvovi Pärtovi; a moje povzbudenie patrí vašej nadácii a všetkým vašim priateľom, aby aj naďalej kráčali po nových a vždy širších cestách spolupráce vo výskume, v dialógu a v poznávaní pravdy. Pravdy, ktorá – ako nám pápež Benedikt neúnavne pripomínal – je v Bohu spoločne logos i agapé, múdrosť i láska, vtelené v osobe Ježiša.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -ej, jb- 

18/11/2017 16:48