Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Pápež František prijal členov Konfederácie apoštolského združenia kléru

Pápež František so zástupcami Konfederácie apoštolského združenia kléru

16/11/2017 18:16

Vatikán 16. novembra – Svätý Otec sa dnes dopoludnia prihovoril v sále Konzistória 70 zástupcom Konfederácie apoštolského združenia kléru, ktorí sa zišli v Ríme na medzinárodnom stretnutí. Ide o dnes už celosvetové združenie diecéznych kňazov, diakonov i biskupov, založené v roku 1862 vo Francúzsku.

Cieľom súčasného stretnutia v Ríme, ako pripomenul vo svojom príhovore pápež František, je zamyslieť sa nad kňazskou službou vo vzťahu k diecéznej komunite, čiže „v diecéze, pre diecézu a s diecézou“. V následnosti na predchádzajúce stretnutia sa snažia zamerať pozornosť na úlohu duchovných pastierov v miestnych cirkvách, použijúc hermeneutický kľúč, ktorým je diecézna spiritualita ako spiritualita spoločenstva podľa spôsobu spoločenstva Najsvätejšej Trojice.  

Svätý Otec vo svojom príhovore pripomenul aj slová svätého Jána Pavla II., ktoré napísal v apoštolskom liste Novo millennio ineunte o veľkej výzve, ktorá stojí pred začínajúcim tisícročím, a to «urobiť z Cirkvi domov a školu spoločenstva» (č. 43). Pápež František poukázal na skutočný zdroj plodnosti apoštolátu:

„Odborníkom na spiritualitu spoločenstva sa človek stáva vďaka obráteniu ku Kristovi, k poslušnej otvorenosti na konanie jeho Ducha a k bratskému prijatiu. Ako dobre vieme, plodnosť apoštolátu nezávisí len od aktivít a organizačného úsilia – závisí, no len čiastočne, nakoľko sú potrebné –, ale na prvom mieste, v prvom rade  závisí od Božej aktivity. Dnes, tak ako v minulosti, sú svätí najúčinnejšími evanjelizátormi, a všetci pokrstení sú pozvaní usilovať sa o vysokú úroveň kresťanského života, čiže o svätosť.“

Petrov nástupca vyzdvihol potrebu svätých kňazov a pripomenul dôležitosť Svetového dňa modlitieb za posvätenie kňazov, ktorý sa slávi každoročne na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Tento deň je „vhodnou príležitosťou vyprosovať si od Pána dar horlivých a svätých služobníkov pre jeho Cirkev.“

Pápež František vo svojom príhovore upozornil aj na potrebu koordinácie pastorácie v každej diecéze:

„Každá Cirkev má konkrétny obraz, rytmus a rozhodnutia, treba jej slúžiť s odhodlaním každý deň, svedčiac o súlade a jednote, ktorá sa prežíva a rozvíja v spojení s biskupom. Pastoračná cesta miestnej komunity má ako nevyhnutný vzťažný bod pastoračný plán diecézy, ktorý má mať prednosť pred programami združení, hnutí či akejkoľvek partikulárnej skupiny.“

Svätý Otec upozornil aj na ohrozenie jednoty v diecézach, akým je trúsenie škodlivých rečí. Ako zdôraznil, treba sa im vyvarovať osobitne medzi kňazmi:

„Bratia kňazi, prosím vás o jedno, vždy vidíme zlé veci na druhých, vždy, pretože taký zákal na oko nedostaneme, oči sú vždy pripravené vidieť zlé veci. No neupadnime do ohovárania. Ak vidím niečo zlé, modlím sa, alebo ako brat hovorím. Nesprávam  sa ako terorista, pretože ohováranie je terorizmus.“

V závere svojho príhovoru pápež František vyzval zástupcov Konfederácie apoštolského združenia kléru, aby boli pozorní na život celej univerzálnej Cirkvi, v ktorej sú spoločenstvo a misia vzájomne prepojené. -ab-

16/11/2017 18:16