Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Pápež František o dôležitosti a výchovnej úlohe kánonického práva

Pápež sv. Pius X., ktorý inicioval prácu na prvom Kódexe kánonického práva

09/10/2017 19:44

Vatikán 9. októbra – Pri príležitosti 100. výročia promulgovania prvého Kódexu kánonického práva vydal pápež František osobitné posolstvo. Tzv. Piov-Benediktov kódex z roku 1917 bol výsledkom práce začatej pápežom sv. Piom X. a dokončenej pápežom Benediktom XV. Svätý Otec František v liste pripomína veľkú dôležitosť tohto historického počinu, ktorý bol plne motivovaný pastoračnou starostlivosťou o Boží ľud.

„Rozhodnutie sa pre kodifikáciu v čase približujúceho sa konca časnej moci pápežov dalo signál k prechodu od kánonického práva kontaminovaného prvkami časnosti ku kánonickému právu priliehavejšiemu duchovnému poslaniu Cirkvi,“ píše pápež František. Pripomína, že Kódex z roku 1917 z pastoračného hľadiska „dokonale korešpondoval“ s úspešným katechizmom sv. Pia X. a bol tak pomocou pre kňazov v ich každodennej službe. Piov-Benediktov kódex, „napriek limitom ako u každého ľudského diela“, pomáhal „udržiavať v jednote Boží ľud a podopierať veľké evanjelizačné úsilie“.

„Netreba tiež podceňovať úlohu, ktorú kodifikácia zohrala pri emancipácii cirkevnej inštitúcie spod svetskej moci, v súlade s evanjeliovým princípom, ktorý káže „dať cisárovi, čo je cisárovo a Bohu, čo je Božie“ (Mt 22,15-22), píše pápež František vo svojom posolstve datovanom 30. septembra 2017.

Sté výročie musí byť dnes podľa Svätého Otca aj „príležitosťou hlbšie si osvojiť autentický zmysel práva Cirkvi, Kristovho mystického tela, kde má dominanciu Božie slovo a sviatosti, zatiaľ čo právna norma má úlohu síce nevyhnutnú, ale služobnú.“

Pápež František v posolstve pripomína potrebu správnej formácie v rámci Cirkvi v oblasti práva, zameranej na pochopenie „pastorálnosti kánonického práva“ ako nástroja v službe spásy duší – „salus animarum“ (Kán. 1752, CIC 1983).

V tejto súvislosti Svätý Otec cituje slová svojho predchodcu z jeho Listu seminaristom: «Naučte sa aj porozumieť a – dovolím si povedať – milovať kánonické právo v jeho vnútornej nevyhnutnosti a vo formách jeho praktickej aplikácie: spoločnosť bez práva by bola spoločnosťou pozbavenou práv. Právo je podmienkou lásky» (Benedikt XVI., 18. októbra 2010). „Nulla est caritas sine iustitia - Niet lásky bez spravodlivosti“, dodáva pápež František.

Vo svojom posolstve ďalej pripomína sv. Jána Pavla II. a jeho „veľké úsilie preložiť do kánonického jazyka koncilovú ekleziológiu“, výsledkom čoho je v súčasnosti platný Kódex kánonického práva z roku 1983. Druhý vatikánsky koncil takto znamenal obrat, pri ktorom „sa prešlo od ekleziológie formovanej podľa kánonického práva ku kánonickému právu formovanému ekleziológiou“.

Napokon Svätý Otec pripomína, že „vplyv Druhého vatikánskeho koncilu na celú Cirkev má byť dlhodobý. A tak aj kánonické právo môže byť prostriedkom na jeho aplikáciu v priebehu času a v postupnosti generácií.“

V závere posolstva menuje niektoré konkrétne „veľké témy“, pri ktorých môže kánonické právo zohrať výchovnú úlohu:

„Kolegialita, synodalita v spravovaní Cirkvi, valorizácia partikulárnej cirkvi, zodpovednosť všetkých veriacich (chiristifideles) v poslaní Cirkvi, ekumenizmus, milosrdenstvo a blízkosť ako primárny pastoračný princíp, náboženská sloboda osobná, kolektívna a inštitucionálna, otvorená a pozitívna laicita, zdravá spolupráca medzi cirkevným spoločenstvom a občianskou spoločnosťou v jej rozličných prejavoch.“

Posolstvo s týmto obsahom zaslal pápež František účastníkom medzinárodného kongresu s názvom „Kánonické právo a právne kultúry“, organizovaného pri spomenutej storočnici Medzinárodným združením pre rozvoj kánonického práva v dňoch 4. – 7. októbra na pôde Pápežskej Lateránskej univerzity v spolupráci s pápežskými univerzitami Santa Croce a Gregoriana. -jb- 

09/10/2017 19:44