Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Slovenské aktivity

Kardinál Amato v Bratislave vyhlásil dona Titusa Zemana za blahoslaveného

Bl. Titus Zeman - mučeník za duchovné povolania (Zdroj: TK KBS - P. Zimen) - RV

30/09/2017 13:22

Vatikán/Slovensko 30. septembraPrefekt Kongregácie pre kauzy svätých kard. Angelo Amato dnes v bratislavskej Petržalke vyhlásil za blahoslaveného saleziánskeho kňaza, mučeníka Titusa Zemana. Dňom liturgickej spomienky bl. Titusa Zemana  ako patróna duchovných povolaní bude 8. január, deň, keď sa „narodil pre nebo“.

Rodák z Vajnor na začiatku komunistickej totality tajne previedol do Talianska dve skupiny bohoslovcov a kňazov, aby tam mohli slobodne vykonávať svoje duchovné povolanie. Pri treťom prechode ho zatkli a po vykonštruovanom procese odsúdili na 25 rokov väzenia. Počas vyšetrovania i vo väzení bol mučený. Po prepustení s podlomeným zdravím zomrel 8. januára 1969 vo veku 54 rokov.

Okrem domáceho bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského pri slávnosti koncelebrovali kardinál Jozef Tomko, apoštolský nuncius Mons. Giacomo Guido Ottonello, hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime, celý slovenský biskupský zbor a stovky kňazov. Medzi 25-tisíc veriacimi prítomnými na priestranstve pred Kostolom Svätej rodiny bola aj rodná sestra dona Titusa a ďalší členovia jeho rodiny.

Po tom, ako vicepostulátor don Jozef Slivoň predstavil životné osudy a mučeníctvo Titusa Zemana, pápežský legát kardinál Amato prečítal list pápeža Františka, ktorým ho vyhlásil za blahoslaveného. List, v ktorom Svätý Otec určil za deň liturgickej spomienky bl. Titusa Zemana 8. január, pretlmočil provinciál slovenských saleziánov don Jozef Ižold. Prvým prejavom verejnej úcty k blahoslavenému Titusovi Zemanovi bolo odhalenie jeho obrazu a vystavenie bronzového relikviáru s jeho pozostatkami vedľa oltára.

Kardinál Angelo Amato v homílii predstavil bl. Titusa Zemana ako apoštola duchovných povolaní a mučeníka, ktorý stelesnil Kristov príklad lásky k nepriateľom. Pripomenul saleziánsku rehoľnú charizmu, v ktorej má pevné miesto aj mučeníctvo.

„Citujúc Písmo, jeden zo svedkov prehlásil: «Nikto nemá väčšiu lásku k Bohu ako ten, čo pri plnom vedomí a neustále dáva svoj vlastný život do služby druhým. Jeho vernosť Cirkvi sa prejavila v príprave budúcej apoštolskej generácie pre mladých.» Jeho láska bola autenticky evanjeliová a tá neberie ohľad na utrpené zlo. Všetko odpúšťa, všetko verí, všetko dúfa, všetko znáša. Je to láska schopná nikdy nevyzradiť mená informátorov, neuviesť do ťažkosti špiónov, ktorí sa dokonca Titusovi, z úcty k nemu, priznali k vlastným aktivitám, ktorými mu ubližovali. Je to láska schopná  zo srdca odpustiť prenasledovateľom. Don Titus zvykol hovoriť: «Lepšie je odpustiť a zabudnúť.» Jeden zo svedkov v procese zdôrazňuje: «Skutočnosť, že don Titus odpustil svojim prenasledovateľom, ktorí ho veľmi urážali svedčí o jeho morálnej sile. On je teda svedok tej väčšej lásky, ktorá nechce smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil.»

Jednu úvahu venujeme saleziánskemu zafarbeniu Titusovho mučeníctva. Ide o aspekt často opomenutý, ale podstatný v náročnom apoštoláte výchovy mladých. Don Bosco často opakoval, že keď salezián zomrie v práci pre duše, Kongregácia dosiahla veľký úspech. A veľký vychovávateľ mladých hovoril nielen o tom únavnom každodennom mučeníctve, ktorým je pastoračná láska k mladým, ale aj o krvavom mučeníctve. «Ak by Pán vo svojej prozreteľnosti ráčil pripustiť, hovoril svätec, že niektorí z nás majú podstúpiť mučeníctvo, azda by sme sa preto mali zľaknúť?»

A proroctvo dona Bosca sa naplnilo. Mučenícka svätosť je ako doma v mladej saleziánskej kongregácii, ktorá už počíta asi stovku mučeníkov. Okrem kanonizácie z 1. októbra 2000 mučeníkov Mons. Luigiho Versigliu a dona Callista Caravariu, misionárov v Číne, bolo tiež blahorečenie, v roku 1999, dona Józefa Kowalského spolu s piatimi mladými zo saleziánskeho oratória v poľskej Poznani, aj oni boli obeťami protikresťanských diktatúr minulého storočia.

V roku 2011 boli blahorečení španielsky salezián José Calasanz Marqués a 31 spoločníkov, mučeníkov, medzi ktorými je 16 kňazov, 7 koadjútorov, 6 bohoslovcov, dve dcéry Márie Pomocnice a jeden laický spolupracovník. Všetci boli umučení počas španielskeho prenasledovania na konci tridsiatych rokov minulého storočia. Ešte v roku 2007 bolo blahorečenie španielskeho saleziána Enrique Sáiza Aparicia a 62 spoločníkov, mučeníkov  (22 kňazov, 18 koadjútorov, 16 bohoslovcov, 3 ašpiranti, 3 saleziáni spolupracovníci a jeden laický spolupracovník). Aj oni boli zabití z nenávisti voči viere počas toho istého prenasledovania. Nedávno, v roku 2013, bol v neďalekom Maďarsku blahorečený saleziánsky koadjútor István Sándor, aj on umučený počas komunistickej diktatúry.

Sú tu ešte ďalšie dva aspekty, ktoré robia mučeníctvo saleziánov originálnym. Predovšetkým je to pastoračná láska, ktorá vedie synov Don Bosca dať život, aby uchránili mladých od zla každej skazenej ideológie. Za druhé, modlitba «da mihi animas» (daj mi duše) spolu s «cetera tolle» (ostatné si vezmi) znamená pre dona Bosca, ako aj pre dona Titusa, záchranu mladých za cenu slobody a života.

Zomrieť pre povolania a mučeník za povolania – takto teda možno definovať blahoslaveného Titusa Zemana. On miloval svoje povolanie saleziána a kňaza a túžil po tom, aby aj iní mladí mohli v slobode prežívať svoj sen zasvätenia sa Pánovi. Naším dnešným prianím je, aby znovuvydobytá sloboda, často spojená s určitou diktatúrou blahobytu a prekračovania zákazov, neumŕtvila a neuhasila ideály tých, ktorí chcú naplno prežívať svoje rozhodnutie nasledovať Krista. Svätí a mučeníci sú najkrajším bohatstvom národa.   

Opakujme spoločne: Blahoslavený Titus Zeman, oroduj za nás.“

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský sa v závere eucharistickej slávnosti poďakoval Bohu a prostredníctvom kardinála Angela Amata Svätému Otcovi  Františkovi za vyhlásenie nového blahoslaveného. Výzvu ku svätosti ako odkaz Titusovho života pre dnešok zhrnul do štyroch slov: vyjsť zo seba, byť chápavým, odvážne zobrať na seba náročné úlohy, byť verným. Poukázal aj na symboliku miesta, na ktorom sv. Ján Pavol II. vyhlásil v roku 2003 bl. Zdenku Schelingovú a bl. Vasiľa Hopka.

Hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime, ktorý sa prihovoril v mene saleziánskej rodiny, okrem slov poďakovania vyzval mladých, aby sa nebáli odvážne odpovedať Bohu, keď pocítia jeho dotyk vo vlastnom srdci.

„V mene saleziánov dona Bosca a celej saleziánskej rodiny, ďakujeme za dar života nášho spolubrata, blahoslaveného Titusa Zemana, ktorý bezpochyby je veľkým darom pre celú Cirkev. Ako to vyhlásil pápež František, je to veľký apoštol pre kňazov, zasvätených a povolania. Aj toto bol naozaj skutočný učeník dona Bosca, lebo sa staral o povolania saleziánov, ale i ďalších. Blahoslavený Titus Zeman konal podobne ako don Bosco, ktorý sa staral a vychoval viac ako 2300 mladých pre semináre v Taliansku.

Ako to aj čítame tu na prítomnej urne, dostali sme život, aby sme ho darovali. A toto bol aj životný program nášho spolubrata saleziána. Myslím si, že to nás vyzýva, nás  zasvätených, zasvätené a kňazov, aby sme žili a darovali svoj život pre povolania. A je to výzva pre všetkých nás kresťanov, ktorí máme žiť svoj život ako dar a darovať svoj život pre druhých, pre dobro druhých.

A kým ďakujeme Pánu Bohu za toto všetko, prosíme ho, aby sme vedeli darovať svoj život v našich rodinách pre všetkých, pre druhých. A pozývam všetkých mladých, aby sa nezľakli, keď pocítia, že Boh sa dotýka vášho srdca. Tak ako veril Titus Zeman, že toto je záruka šťastia. Eminencia, prostredníctvom Vás chceme vyjadriť hlbokú vďačnosť pápežovi Františkovi. Hlboké ďakujem aj miestnej Cirkvi, ktorá nás tu obklopuje a dala život Titusovi Zemanovi. Boh nech nás žehná a modlime sa za seba navzájom.“ 

Kardinál Amato pred záverečným požehnaním pripomenul, že blahorečenie je len prvý krok, po ktorom má nasledovať ďalší. Keďže k svätorečeniu je potrebný zázrak, vyzval veriacich, aby ho vymodlili na príhovor bl. Titusa Zemana:

„Chcem poďakovať Jeho Excelencii arcibiskupovi, pánu nunciovi a všetkým otcom biskupom aj prítomným kňazom a zvlášť všetkým vám drahí veriaci, ktorí ste urobili túto slávnosť takou radostnou. Ale dnes to nekončí, dnes je začiatok. Blahorečenie je prvý krok pre svätorečenie. A preto, aby sme dospeli k svätorečeniu treba zázrak. Zázrak sa dosiahne cez modlitbu a preto pozývam všetkých vás, aj mojich bratov saleziánov, zosobnených v hlavnom predstavenom, modliť sa veľmi k Titusovi Zemanovi, aby sme dosiahli zázrak.“ 

Proces blahorečenia dona Titusa Zemana sa začal v roku 2010 a 27. februára tohto roku pápež František schválil rozhodujúci dekrét, ktorý otvoril cestu k dnešnej beatifikačnej slávnosti v Bratislave, ktorú v priamom prenose prenášali slovenské katolícke aj verejnoprávne médiá. -jb-

30/09/2017 13:22