Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Generálne audiencie a Anjel Pána

Anjel Pána so Svätým Otcom: Boh chce dať všetkým tú istú odmenu

Pozdrav pápeža Františka veriacim pri stretnutí na poludňajšej modlitbe - AFP

24/09/2017 19:53

Vatikán 24. septembra – O otcovskej štedrosti a veľkodušnosti Boha voči každému človeku bez rozdielu hovoril pápež František v dnešnú 25. nedeľu liturgického obdobia cez rok vo svojom poludňajšom príhovore z okna Apoštolského paláca. Pri výklade Ježišovho podobenstva o hospodárovi a robotníkoch vo vinici zdôraznil, že Boh chce povolať všetkých, aby pracovali pre jeho kráľovstvo“ a „na konci chce dať všetkým tú istú odmenu, ktorou je spása, večný život.“

Ako zvyčajne sa Svätý Otec pomodlil s veriacimi na Námestí sv. Petra mariánsku modlitbu Anjel Pána. Nech nám presvätá Panna Mária pomáha, aby sme do nášho života prijali logiku lásky, ktorá nás oslobodí od namýšľania si, že si zasluhujeme Božiu odmenu, a od vynášania negatívnych súdov nad druhými,“ zaželal všetkým pápež František a udelil im požehnanie.

Svätý Otec pripomenul aj včerajšiu slávnosť v Oklahoma City v USA, pri ktorej bol vyhlásený za blahoslaveného misijný kňaz Stanley Francis Rother, ktorý pochádzal z Oklahomy a ako misionár pôsobil v Guatemale. Tam bol v roku 1981 vo veku 46 rokov zavraždený z nenávisti voči viere pre jeho prácu na evanjelizácii a ľudskom pozdvihnutí chudobných v Guatemale.

„Nech nám jeho hrdinský príklad pomôže byť odvážnymi svedkami Evanjelia, angažujúc sa v prospech ľudskej dôstojnosti,“ povzbudil veriacich Svätý Otec.

Príhovor Svätého Otca Františka pred modlitbou Anjel Pána

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V dnešnom evanjeliovom čítaní (porov. Mt 20,1-16) nachádzame podobenstvo o robotníkoch zjednaných na prácu na deň, ktoré Ježiš rozpráva, aby tak komunikoval dva aspekty Božieho kráľovstva: prvý aspekt je, že Boh chce povolať všetkých, aby pracovali pre jeho kráľovstvo; druhým aspektom je, že na konci chce dať všetkým tú istú odmenu, ktorou je spása, večný život.

Majiteľ vinice, ktorý zobrazuje Boha, vyšiel skoro ráno a najíma skupinu robotníkov, s ktorými sa dohodne na mzde jeden denár za deň: bola to spravodlivá odmena. Potom ešte vyjde aj v inom čase, až päťkrát počas dňa, až po neskoré popoludnie, aby najal aj iných robotníkov, vidiac že nemajú čo robiť. Na konci dňa, hospodár nariaďuje, aby bol všetkým vyplatený denár, aj tým, čo pracovali iba pár hodín. Prirodzene že robotníci, ktorí boli najatí ako prví, si sťažovali, lebo boli ohodnotení tak isto ako tí, čo pracovali kratšie. Majiteľ im však pripomína, že dostali to, na čom sa dohovorili; ak ale on chce byť veľkorysý aj k iným, nemajú byť neprajní.

V skutočnosti, hospodárova „nespravodlivosť“ slúži na to, aby u poslucháčov podobenstva vyprovokovala posun do inej úrovne, lebo Ježiš tu nechcel hovoriť o probléme práce alebo o spravodlivej mzde, ale o Božom kráľovstve! Posolstvo je nasledovné: v Božom kráľovstve nejestvujú nezamestnaní, všetci sú povolaní robiť si svoju prácu; pre všetkých bude na konci odmena, ktorá pochádza z Božej spravodlivosti – nie z tej ľudskej, na šťastie! –, t. j. spása, ktorú nám získal Ježiš Kristus svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Je to spása, ktorá je darovaná, nie zaslúžená – spása je zadarmo –, podľa ktorej „poslední budú prvými a prví poslednými“ (Mt 20,16).

Týmto podobenstvom chce Ježiš otvoriť naše srdcia logike Otcovej lásky, ktorá je zadarmo a bohatá. Ide o to, aby sme žasli a boli fascinovaní Božími „myšlienkami“ a „cestami“, ktoré – ako pripomína prorok Izaiáš – nie sú našimi myšlienkami a nie sú našimi cestami (porov. Iz 55,8). Zmýšľanie človeka je často poznačené egoizmom a snahou po osobnej výhode, no naše úzkoprsé a kľukaté myšlienky sa nedajú porovnávať so širokými a priamymi cestami Pána. On používa milosrdenstvo – nezabúdajme na to, že používa milosrdenstvo –, zoširoka odpúšťa, je plný štedrosti a láskavosti, ktorou zahrňuje každého z nás, všetkým otvára nesmierne teritórium svojej lásky a milosti, ktoré ako jediné môžu udeliť ľudskému srdcu plnosť radosti.

Ježiš chce, aby sme sa zamysleli nad pohľadom hospodára z podobenstva: nad pohľadom, ktorý vidí robotníkov čakajúcich na prácu, a volá ich, aby šli pracovať do jeho vinice. Je to pohľad plný pozornosti a láskavosti; je to pohľad, ktorý volá, pozýva vstať a vydať sa na cestu, lebo chce, aby každý jeden z nás žil a mal život v plnosti, život venovaný práci, uchránený tak pred prázdnotou a nečinnosťou. [Je to pohľad] Boha, ktorý nikoho nevyraďuje, a chce, aby každý dosiahol svoju plnosť. Takáto je láska nášho Boha, Boha, ktorý je naším Otcom.

Nech nám presvätá Panna Mária pomáha, aby sme do nášho života prijali logiku lásky, ktorá nás oslobodí od namýšľania si, že si zasluhujeme Božiu odmenu, a od vynášania negatívnych súdov nad druhými.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -jb, mk-

24/09/2017 19:53