Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Svätý Otec o postoji Cirkvi v Európe k migrantom: Milovať Krista v chudobných

Svätý Otec prichádza na stretnutie s národnými koordinátormi

22/09/2017 16:01

Vatikán 22. septembra – Svätý Otec František dnes prijal na osobitnej audiencii národných koordinátorov zodpovedných za pastoráciu migrantov, ktorí sa v Ríme zúčastňujú na stretnutí organizovanom Radou európskych biskupských konferencií.

Na úvod svojho príhovoru pápež František poďakoval prítomným za ich angažovanie sa „pre dobro mnohých bratov a sestier, migrantov a utečencov, ktorí klopú na dvere Európy hľadajúc bezpečnejšie a ľudskejšie miesto pre život.“

Postoj Cirkvi k zložitému a veľmi komplexnému problému masovej migrácie má podľa pápeža Františka evanjeliový základ: „Cirkev chce zostať verná svojmu poslaniu, ktorým je «milovať Ježiša Krista, uctievať a milovať ho najmä v tých najchudobnejších a opustených. Medzi nich patria bezpochyby i migranti a utečenci» (Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov, 2015).

Cirkev sa voči migrantom správa ako matka, pokračoval Svätý Otec: „Materinská láska Cirkvi voči týmto našim bratom a sestrám sa má prejaviť konkrétnou formou vo všetkých fázach migranta, od vydania sa na cestu, od príchodu až po vrátenie sa späť. Takže všetky lokálne cirkvi, ktoré sa nachádzajú na tejto dlhej ceste sú aktérmi jedinej misie, každá podľa svojich možností. Rozpoznať Pána a slúžiť mu v týchto členoch jeho „putujúceho ľudu“ je zodpovednosťou, ktorá spája všetky jednotlivé Cirkvi pri vynakladaní stáleho, koordinovaného a efektívneho úsilia.“    

Pápež František ďalej vyjadril svoje obavy nad „rastúcimi prejavmi netolerancie, diskriminácie a xenofóbie, ktoré sa objavili v rôznych častiach Európy.“ V tejto súvislosti Svätý Otec pripomenul z dejín, že samotná Cirkev sa „rozšírila na všetky kontinenty vďaka ‚migrácii‘ misionárov, ktorí boli presvedčení o univerzálnosti Kristovho spásneho posolstva, určeného mužom a ženám každej kultúry“

Pápež František sa pozrel na skutočnosť migrácie z dvoch perspektív: vnútorného budovania spoločenstva Cirkvi a misijného ohlasovania Krista.

„Z perspektívy jasne ekleziologickej, príchod mnohých bratov a sestier vo viere ponúka cirkvám v Európe možnosť vo väčšej miere a plnšie realizovať vlastnú katolíckosť, konštitutívny prvok Cirkvi, ktorý vyznávame každú nedeľu v Kréde. Ostatne, v posledných rokoch, boli mnohé jednotlivé cirkvi v Európe obohatené vďaka prítomnosti katolíckych migrantov, ktorí priniesli so sebou svoju nábožnosť a svoje liturgické a apoštolské nadšenie.

Z perspektívy misiologickej, súčasné prúdy migrantov vytvárajú novú misijnú „dotykovú líniu“, výnimočnú príležitosť ohlasovať Ježiša Krista a jeho Evanjelium bez odchodu z vlastného prostredia, vydávať konkrétne svedectvo kresťanskej viery láskou a v hlbokom rešpekte voči iným náboženským prejavom. Stretnutie s migrantmi a utečencami iných vierovyznaní a náboženstiev je plodným terénom pre rozvoj úprimného a obohacujúceho ekumenického a medzináboženského dialógu.“

Pápež František sa vo svojom príhovore odvolal aj na Posolstvo ku Dňu migrantov 2018 v ktorom napísal, že pastoračná odpoveď na súčasné výzvy spojené s migráciou  sa nachádza v štyroch slovesách: prijať, chrániť, podporovať a integrovať.

Cirkev podľa pápežových slov pripisuje veľký význam Globálnym dohodám (tzv. kompaktom) o utečencoch a migrácii pripravovaným na pôde OSN, ktorých schválenie sa očakáva do konca roka 2018.  Vatikánska Sekcia pre migrantov a utečencov v rámci Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj pripravila pre miestne cirkvi 20-bodový zoznam odporúčaných činností na základe overených skúseností z iných miest, ktoré môžu využiť v rámci svojej pastoračnej pôsobnosti. “   Na záver Svätý Otec ešte raz poďakoval národným koordinátorom zodpovedným za pastoráciu migrantov za všetku ich obetu a snahu, a ubezpečil ich o svojej modlitbe. -ab- 

22/09/2017 16:01