Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Apoštolské cesty

Príhovor pápeža mladým v Sarajeve odovzdaný ako text

Svätý Otec medzi mladými v Sarajeve - REUTERS

06/06/2015 20:45

Vatikán/Sarajevo 6. júna – Prinášame plný text príhovoru pápeža Františka, ktorý odovzdal mladým na papieri pri stretnutí v Diecéznom mládežníckom centre Jána Pavla II. v Sarajeve 6. júna 2015:

Drahá mládež,

veľmi som túžil po tomto stretnutí s vami, mladými Bosny a Hercegoviny a okolitých krajín. Každého jedného z vás srdečne zdravím. To, že sa teraz ocitám v budove „Centra“ venovaného sv. Jánovi Pavlovi II., mi nedá zabudnúť na to, čo všetko urobil pre mládež stretávajúc sa s ňou a povzbudzujúc ju v každom kúte sveta. Do jeho príhovoru zverujem každého jedného z vás, ako i všetky iniciatívy, ktoré katolícka Cirkev vo vašej krajine podniká, aby tak dosvedčovala svoju blízkosť a svoju dôveru k mladým. Všetci kráčajme spoločne!

Poznám neistoty i nádeje, ktoré si nosíte vo svojich srdciach. Pripomenuli nám ich biskup Mons. Marko Semren i vaši zástupcovia, Darko s Nadeždou. Zvlášť zdieľam to želanie, aby sa novým generáciám zabezpečili reálne perspektívy dôstojnej budúcnosti v tejto krajine, aby sa tak vyhlo smutnému fenoménu vysťahovalectva. V tomto smere sú inštitúcie pozvané rozbehnúť vhodné i odvážné stratégie, ktoré by napomáhali mladým ľuďom v realizácii ich legitímnych ašpirácií; takto budú schopní efektívne prispievať k budovaniu a rastu krajiny. Cirkev môže zo svojej strany napomôcť vhodnými pastoračnými plánmi, zameranými na formovanie občianskeho a morálneho povedomia mládeže a pomáhať jej tak stať sa jedným z protagonistov  života spoločnosti. Túto úlohu už Cirkev koná, a to zvlášť skrze cennú činnosť katolíckych škôl, ktoré sú právom otvorené nielen katolíckym študentom, ale i študentom iných kresťanských vyznaní a iných náboženstiev. Predsa však sa Cirkev vždy musí cítiť povolaná odvážiť sa urobiť ešte viac, vychádzajúc z evanjelia a podnecovaná Duchom Svätým, ktorý pretvára osoby, spoločnosť i samotnú Cirkev.

Aj vám mladým prislúcha rozhodujúca úloha čeliť výzvam tejto našej doby. Zaiste, ide o výzvy týkajúce sa materiálnych potrieb, no oveľa skôr sa týkajú ľudskej vízie. Spolu s ekonomickými problémami, ťažkosťami s nájdením si práce a následnou neistotou do budúcnosti sa totiž objavuje i kríza morálnych hodnôt a strata zmyslu života. Stojac pred takouto kritickou situáciou by niekto mohol podľahnúť pokušeniu k úteku, úniku, uzavrieť sa v postoji egoistickej izolácie, utiekať sa k alkoholu, drogám, k ideológiám hlásajúcim nenávisť a násilie. Sú to skutočnosti, ktoré dobre poznám, pretože sú žiaľ prítomné i v meste Buenos Aires, odkiaľ pochádzam. Preto vás povzbudzujem, aby ste sa nenechali prevalcovať ťažkosťami, ale aby ste bez strachu prejavili silu, ktorá pochádza z toho, že ste ľuďmi a kresťanmi, zárodkami spoločnosti spravodlivejšej, bratskejšej, pohostinnejšej a pokojamilovnejšej. Vy, mladí, spoločne s Kristom, ste silou Cirkvi a spoločnosti. Ak sa ním necháte stvárňovať, ak sa otvoríte dialógu s ním v modlitbe, v čítaní a meditovaní evanjelia, stanete sa prorokmi a svedkami nádeje!

K tejto misii ste povolaní: zachrániť nádej, ku ktorej vás pohýna vaša vlastná realita, že ste osobami otvorenými pre život; nádej, ktorú máte na to, aby ste prekonali aktuálnu situáciu a pre budúcnosť pripravili sociálnu a ľudskú atmosféru, ktorá bude priaznivejšia než je tá terajšia; nádej na život vo svete, ktorý bude bratskejší, spravodlivejší a pokojamilovnejší; úprimnejší a viac zodpovedajúci človeku. Želám vám, aby ste si stále viac uvedomovali, že ste synmi tejto zeme, ktorá vás zrodila a ktorá si vyžaduje, aby bola milovaná a aby sa jej pomohlo v jej novom budovaní, duchovnom i sociálnom raste, a to i vďaka nenahraditeľnému prispeniu vašimi nápadmi a vašou prácou. Zvíťaziť nad každým náznakom pesimizmu si vyžaduje odvahu s radosťou a nasadením sa vložiť do budovania spoločnosti prijímajúcej a rešpektujúcej všetky rozdielnosti a zameranej na civilizáciu lásky. Tento štýl života vám zosobňuje veľký svedok, ktorý vám je ozaj blízky: blahoslavený Ivan Merz. Sv. Ján Pavol II. ho vyhlásil za blahoslaveného v Banja Luke. Nech je vždy vaším ochrancom a vaším vzorom!

Kresťanská viera nás učí, že sme povolaní k večnosti, sme povolaní byť Božími deťmi a bratmi v Kristovi (porov. 1 Jn 3,1), byť tvorcami bratskosti v láske ku Kristovi. Som potešený z úsilia o ekumenický a medzináboženský dialóg, ktorý ste vy, mladí katolíci a pravoslávni podnikli aj so zapojením sa mladých z moslimského prostredia. V tejto dôležitej aktivite zohráva významnú úlohu práve toto „Mládežnícke centrum sv. Jána Pavla II.“, a to aktivitami zameranými na vzájomné poznávanie sa a solidaritu, na napomáhanie pokojného spolunažívania príslušníkov rôznych etník a náboženských vyznaní. Povzbudzujem vás s dôverou pokračovať v tomto diele zaangažovaním sa v spoločných projektoch s konkrétnymi prejavmi blízkosti a pomoci voči tým najchudobnejším a najnúdznejším.

Drahá mládež, vaša radostná prítomnosť, váš smäd po pravde a vysokých ideáloch sú znakmi nádeje! Mladosť totiž nie je pasivitou, ale húževnatým úsilím dosiahnuť dôležité méty v živote, i keď to niečo stojí; neznamená zatvárať si oči pred ťažkosťami, ale odmietnuť kompromisy a priemernosť; nie je ani vyhýbavosťou ani únikom, ale úsilím o solidárnosť voči všetkým, obzvlášť voči tým najslabším. Cirkev s vami ráta a chce naďalej rátať s vami ako veľkorysými a schopnými tých najlepších rozletov a najšľachetnejších obiet. Z tohto dôvodu vás vaši duchovní pastieri a ja spolu s nimi vyzývame, aby ste sa neizolovali, ale boli vždy medzi sebou spojení, aby ste sa tešili z nádhery bratstva a boli účinnejší vo vašej činnosti.

Z toho ako sa máte navzájom radi a ako sa angažujete nech všetci rozpoznajú, že ste kresťania: mladí kresťania Bosny a Hercegoviny! Bez strachu, bez utekania pred realitou, otvorení Kristovi a bratom. Ste živou časťou veľkého ľudu, ktorým je Cirkev: univerzálneho ľudu, v ktorom môžu všetky národy a kultúry prijímať Božie požehnanie a nájsť cestu pokoja. V tomto ľude je každý jeden z vás povolaný nasledovať Krista a dať život pre Boha a pre bratov, a to cestou, ktorú vám Pán ukáže, ba lepšie povedané, ktorú vám ukazuje! Už dnes, teraz, vás Pán volá: chcete mu odpovedať? Nebojte sa. Nie sme sami! Sme vždy s nebeským Otcom, s Ježišom, naším Bratom a Pánom, s Duchom Svätým; a máme Cirkev a Máriu za matku. Nech vás Panna Mária ochraňuje a nech vám vždy vyprosuje radosť a odvahu svedčiť o evanjeliu.

Všetkým vám žehnám a prosím vás, modlite sa za mňa.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

06/06/2015 20:45