Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  
    
 Home >  Spiritualita súčasného človeka


RealAudioMP3 Pred mesiacom sme hovorili o potrebe duchovného vedenia pre každého človeka. Naznačili sme, že istý druh rady, nasmerovania a porozumenia podvedome hľadá každý človek, ale poukázali sme i na nebezpečenstvá, ktoré predstavujú osoby poskytujúce nesprávne rady alebo nasmerovania. Dnes sa chceme venovať otázke, podľa akých kritérií by sme mali hľadať duchovného vodcu a aké vlastnosti by mal mať.

Thomas Merton, americký trapista, kňaz, mystik, spisovateľ a básnik žijúci v minulom storočí, sa vo svojich názoroch na duchovné vedenie opiera o bohatú tradíciu autorov prvých storočí, ale nechýba mu i moderný pohľad človeka žijúceho v nedávnej minulosti. Skúsme si preto všimnúť jeho pohľad na...»

RealAudioMP3 Milí priatelia, v rámci našej rubriky sme sa minulý mesiac začali zaoberať témou duchovného vedenia. Dnes sa pokúsime odpovedať na otázku, či duchovné vedenie potrebuje každý človek.

Pod pojmom duchovné vedenie obyčajne rozumieme pravidelné usmerňovanie duchovnou autoritou, ktoré sa vzťahuje predovšetkým na zasvätené osoby alebo osoby žijúce v kláštoroch či rehoľných komunitách. I keď je pravdou, že špecifické povolanie si vyžaduje i špecifické vedenie, duchovné vedenie podvedome vyhľadáva každý človek. Každý človek ho potrebuje, i keď ho nazýva radou či dôverným rozhovorom s niekým, komu verí.

Možno teda rozlišovať medzi duchovným vedením v úzkom slova zmysle, ktoré sa týka zasvätených...»

RealAudioMP3 Prvou adventnou nedeľou sme vstúpili do Roka zasväteného života. Čo vlastne máme chápať pod pojmom „zasvätený život“? Rozumieme ním spôsob života osôb, ktoré vstúpili do kláštorov a rehoľných komunít. Zasvätený život však možno chápať i v oveľa širšom zmysle. Každá hodnotná a trvalá forma života si vyžaduje istú formu zasvätenia. Platí to napríklad pre ľudí, ktorí prijali záväzok žiť v manželstve, ale i pre každého kresťana, ktorý prijatím sviatosti krstu dostal povolanie žiť v trvalom vzťahu s Bohom. Každá forma trvalého záväzku nás obyčajne stojí veľa námahy, je však užitočná nielen pre naše okolie, ale i pre nás samotných. Pomaly a nenápadne nás posväcuje.
Všetky trvalé formy záväzku,...»

RealAudioMP3 Raz som navštívil istého priateľa, ktorý študuje patrológiu. Vopred som sa neohlásil, a tak sa na moju návštevu nemohol nijako pripraviť. Našiel som ho spokojného pri zapnutom počítači uprostred otvorených kníh. Po krátkom čase mi začal rozprávať o svojom štúdiu a s rozžiarenými očami povedal: „Otcovia Cirkvi sú mojimi najlepšími priateľmi. Žijú tu so mnou, i keď zomreli pred stáročiami. Hovoria ešte viac, ako počas svojho života a radia mi tak, ako mi nemôžu poradiť ľudia, ktorých bežne stretávam.“

Sviatok Všetkých svätých a Spomienka na všetkých verných zosnulých nás akosi spontánne privádzajú k podobným myšlienkam. Ale ako komunikujú a ako nás vyučujú tí, ktorí nás predišli do...»

RealAudioMP3 Včera sme si liturgickou spomienkou pripomenuli sv. Františka Assiského, ktorý sa svojím jednoduchým životným štýlom významne zapísal do dejín duchovného života. Často používané slovo „chudoba“ v súvislosti s týmto svätcom má svoje duchovné opodstatnenie a jej správne pochopenie môže byť veľmi užitočné i pre dnešného človeka.

Podstatou jednoduchého životného štýlu, ku ktorému tento svätec vyzýva, je vedomie totálnej závislosti na Bohu. V dejinách kresťanskej spirituality je františkánska chudoba iná ako chudoba benediktínov či jezuitov. V benediktínskej tradícii má charakter zaostrenia, koncentrácie na to, čo je v našom živote podstatné: nenechať sa rozptýliť tým, čo nás odvádza z...»

RealAudioMP3 Kresťanská spiritualita má na jednej strane presne zadefinovaný obsah, ale na druhej strane je natoľko široká, že každý človek si v nej môže nájsť svoje miesto. Iné aspekty zdôrazňuje spiritualita karmelitánska, iné saleziánska, františkánska alebo dominikánska. Kým karmelitánska spiritualita sa sústreďuje na hlboký kontemplatívny výstup k Bohu, saleziánska kladie akcent na aktívnu výchovu mládeže. Benediktínska spiritualita je silne ovplyvnená zmyslom pre krásu liturgie a vedie k schopnosti vniknúť do tajomstva symbolu a znaku. Dominikánsku spiritualitu charakterizuje viac systematické filozoficko-teologické myslenie. Ide o rôzne akcenty tej istej kresťanskej spirituality.

Spiritualitu...»

RealAudioMP3 V stredu tohto týždňa budeme sláviť sviatok Premenenia Pána. Je umiestnený v strede obdobia prázdnin a dovoleniek, akoby chcel naznačiť, že s týmto obdobím má niečo spoločné. Podľa niektorých autorov tento sviatok poukazuje na duchovný zážitok troch apoštolov, ktorý sa do istej miery dá zažiť i počas tohto obdobia.
Udalosti premenenia na hore predchádzali Ježišove slová o utrpení a smrti. Avšak učeníci jeho predpovede nechápali, mali strach a báli sa. Aby ich Ježiš povzbudil, aby im poskytol nový, silný zážitok svojej moci, vystúpil s niektorými z nich na vrch a tam sa pred nimi premenil. Apoštoli zakúsili, aké je dobré byť v blízkosti Božej slávy. Bolo im tak dobre, že tam chceli zostať....»

RealAudioMP3 Obdobie prázdnin a dovoleniek charakterizuje cestovanie. Človek akosi spontánne pociťuje potrebu opustiť bežnú každodennosť a ísť niekam inam, odpočinúť si a obohatiť sa poznaním nových miest čí krajín. Je však rozdiel medzi turistikou a putovaním, púťou, ktorá okrem odpočinku a nových poznatkov prináša i duchovné obohatenie. Skúsme sa pri našom dovolenkovom putovaní inšpirovať tromi cestami stredovekého mystika Jána z Kríža, ktoré na seba vzájomne nadväzujú a vedú k stretnutiu s Bohom:

    cesta očistenia – via purgativa
    cesta osvietenia – via illuminativa
    cesta zjednotenia – via unitiva

Cestovanie na pútne miesta môže niesť stopy týchto ciest. Takto sa naše fyzické putovanie stane i...»

RealAudioMP3 Istý môj spolužiak zo základnej školy vôbec nemá hudobný sluch. Keď spieva, nielen že intonuje úplne falošne, ale svoju falošnú intonáciu ani nepočuje. Keď sa s ním stretnem, nikdy sa spolu nerozprávame o hudbe. Bolo by to zbytočné a možno i nepríjemné. Asi by sme ťažko našli spoločnú reč.

Sú veci, ktoré každý nepochopí. Slepému od narodenia sa nedá hovoriť o tom, ako vyzerá zelená farba a hluchému je ťažké priblížiť krásu hudobného zážitku. S niektorými ľuďmi sa ťažko hovorí o určitých témach. Človek musí mať na ich vnímanie istú predispozíciu. Musí mať s nimi aspoň minimálne skúsenosti. Ak ich nemá, potom im buď nerozumie, alebo sa mu zdajú smiešne. To je dôvod, prečo niektorí ľudia za...»

RealAudioMP3 Pred niekoľkými dňami sa začal mesiac máj, ktorý má prívlastok „mariánsky“. Veriaci sa v ňom intenzívnejšie než inokedy obracajú na Pannu Máriu modlitbou „májových litánií“, ale i modlitbou sv. ruženca. Niektorí duchovní autori porovnávajú modlitbu sv. ruženca s Ježišovou modlitbou, veľmi rozšírenou na kresťanskom Východe. Skúsme si preto v krátkosti všimnúť, čo majú obe modlitby spoločné a ako nám ich osvojenie môže prispieť k prehĺbeniu nášho duchovného života.

Prvým aspektom týchto krátkych, opakovaných modlitieb je ochrana pred útokmi zlých duchov. Túto skutočnosť zdôrazňujú viacerí duchovní autori. Na kresťanskom Východe je veľmi rozšírená Ježišova modlitba, ktorá spočíva v opakovaní...»  Nasledujúca strana »Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising