Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  
    
 Home >  Príhovory kardinála Jozefa Tomka


RealAudioMP3 Drahí krajania, posielam vám všetkým srdečný pozdrav z Večného mesta a žičím vám pokoj a radosť na Sviatky narodenia Ježiša Krista. Pán mi doprial možnosť zažiť vianočné obdobie alebo aj sviatky na rôznych svetadieloch, v kresťanských i nekresťanských krajinách, v tropickej horúčave aj v mrazivom povetrí, na snehu alebo blízko zeleného pralesa, na modernom japonskom letisku alebo pri zájazde do palestínskej pustatiny pri Betleheme. Všade boli iné okolnosti, ale aj v nekresťanských krajoch poznajú „narodeniny Zakladateľa kresťanskej viery“ aspoň z medzinárodne známych piesní, ako je napríklad anglická „Jingle bell“, alebo svetoznáma „Stille Nacht“ –„Tichá noc“. Cez tieto cestičky sa zvesť...»

RealAudioMP3 Pred sto rokmi, dňa 28. júla 1914, mesiac po zavraždení Františka Ferdinanda v Sarajeve, Rakúsko-Uhorsko vypovedalo vojnu Srbsku. Behom jedného týždňa hrozný plameň zapálil celú Európu. Rozpútala sa hrozná tragédia, ktorá trvala štyri roky a zanechala dlhodobé stopy až po naše časy. Krvavý konflikt zmobilizoval 65 miliónov vojakov, spôsobil dvadsať miliónov mŕtvych a dvadsaťjeden miliónov poranených civilov a ozbrojených, zmietol z mapy Európy tri kráľovstvá.

Také výročie sa zaiste nemá oslavovať, ale skôr pripomenúť na výstrahu, ktorá však napriek hrôzostrašným následkom nebola schopná zabrániť v rokoch 1939-1945 nový svetový konflikt. Dnes si naše generácie môžu klásť otázku, prečo...»

RealAudioMP3 Ôsmeho októbra 2013 pápež František zvolal synodu biskupov, ktorá sa má odohrať vo dvoch častiach, a to v októbri 2014 ako mimoriadna a roku 2015 ako riadna. Téma tejto synody je: „Pastorálne výzvy na rodinu v súvislosti s evanjelizáciou“. Katolícka Cirkev venuje v našej dobe manželstvu a rodine veľkú pozornosť. Niet sa čo diviť, lebo rodina (ktorá vzniká manželstvom) je základná bunka ľudskej spoločnosti. Druhý vatikánsky koncil prináša celú jednu hlavu o rodine v pastorálnej konštitúcii „Gaudium et Spes“ („Radosti a nádeje“). Pomerne krátko po koncile kritická situácia rodiny v mnohých krajinách prinútila pastierov Katolíckej cirkvi, aby sa hlbšie venovali rodine na riadnom...»

RealAudioMP3 Matka Ježiša Krista, Mária z Nazaretu, sa spomína v štyroch evanjeliách a v prameňoch apoštolskej tradície a priťahuje tak vedeckých, biblických, ako aj umeleckých bádateľov. Je to postava, ktorá budí obdiv, inšpiruje náboženskú úctu a vedie k modlitbe a básnickej, maliarskej a hudobnej tvorbe. Dávame jej rôzne názvy a tituly, pod ktorými ju uctievame, najčastejšie sú to: Panna, Nepoškvrnená, Bohorodička, Božia Matka, Nanebovzatá, Kráľovná neba, ale aj Bolestná Matka a v našej slovenskej obmene Sedembolestná Panna Mária. Loretánske litánie obsahujú dlhý zoznam jej titulov, ktoré svedčia o jej bohatej a hlbokej osobnosti.

Nie div, že mnohé národy si Máriu vyvolili za svoju Patrónku pod...»

RealAudioMP3 V mesiaci novembri sme referovali o novodobom prenasledovaní kresťanov v dnešnom svete. Mnohým azda prišla na myseľ história krvavých prenasledovaní v prvých troch storočiach Cirkvi v rímskej ríši, ako ich poznáme z vierohodných správ aj z nie vždy presných znázornení vo filmoch. Našou prvou reakciou teda mohla byť pochybnosť, či ešte dnes, 1700 rokov po edikte cisára Konštantína, ktorým roku 313 udelil kresťanom slobodu verejne vyznávať svoju vieru, jestvuje nejaké prenasledovanie pre náboženské presvedčenie.
Ale prípady porušovania náboženskej slobody sa stále množia. Aké práva dáva jednotlivcovi príslušnosť k nejakému náboženstvu? Touto otázkou sa zaoberala medzinárodná konferencia v...»

RealAudioMP3 Keď sa Ján Pavol II. chystal roku 1995 na druhú cestu na Slovensko, dôkladne sa pripravoval aj na kanonizáciu troch košických mučeníkov. Svätorečenie alebo blahorečenie bývalo na programe pápežských ciest za jeho doby. Vtedy mi náš veľký poľský priateľ položil nečakanú otázku, koľko svätých máme my Slováci. Aj dnes je to výzva k rozmýšľaniu a najmä ku konaniu.

Naozaj, koľko svätých máme my, Slováci, najmä v porovnaní s inými národmi? Cyril a Metod boli pôvodom Gréci, iní svätí a svätice, ktorých si uctievame, sú inej národnosti, slovenského pôvodu je ich veľmi málo. My vieme, že v nebi nie sú len úradne vyhlásení svätí a veríme, že je tam mnoho iných osôb, ktoré sme aj my mohli...»

RealAudioMP3 Veľká noc je jeden z najväčších kresťanských sviatkov. Na niektorých miestach sa svätí na úsvite tretieho dňa po veľkom piatku. Naznačuje noc, ktorá končí svetlom, oslobodenie z tmy, novú nádej a istotu. Je to sviatok jari, života, víťazstva nad smrťou, radosti. Tak sa odráža v našich srdečných želaniach a pozdravoch. Pre nás kresťanov ozajstná príčina našej veľkonočnej radosti sa dá vyjadriť jedným slovom: vzkriesenie. Je to ponajprv skutočnosť, že Ježiš z Nazaretu vstal z mŕtvych a už neumiera. Zároveň však nám pripomína naše vzkriesenie.

Jeho zmŕtvychvstanie má nesmierny význam aj pre našu vieru. Je to väčší zázrak ako všetky ostatné, lebo nikto mŕtvy si nemôže sám dať znovu život. Tým...»

V rámci pravidelnej rubriky kardinála Jozefa Tomka tentoraz prinášame spomienky otca kardinála na jeho kňazskú a biskupskú vysviacku. Pripomeňme, že 12. marca tohto roku oslávil 65. výročie kňazskej vysviacky a na jeseň 15. septembra si pripomenie 35. výročie biskupskej vysviacky.

AUDIO: RealAudioMP3
...»

RealAudioMP3 Keď sa s Božou pomocou čochvíľa dožívam veku deväťdesiatich rokov, tak je len prirodzené, že sa pozerám na minulosť. Najviac rokov som strávil v Ríme, - obrazne ale za dlhú dobu aj doslovne - „v tieni svätopeterskej kupoly“, v službe nástupcov sv. Petra na čele Katolíckej cirkvi, rímskych biskupov - pápežov. Od 24. novembra 1945 sa Rím stal mojím stálym domovom, najprv ako študenta na rímskych univerzitách, kde som neskôr aj prednášal ako mimoriadny profesor, potom ako druhého vicerektora v Pápežskom kolégiu sv. Jána Nepomuckého; roku 1961 som nastúpil službu na kongregáciách pre učenie viery a pre biskupov, roku 1979 ma Ján Pavol II. vymenoval za generálneho tajomníka Synody biskupov a...»

RealAudioMP3 Na svete jestvuje viac stoviek katolíckych univerzít, pre ktoré má Katolícka cirkev aj ústredný úrad pri Svätej stolici. V samom Ríme je niekoľko takých univerzít, niektoré nesú aj titul „pápežská“. Na Slovensku je len jedna Katolícka univerzita, ktorú zriadili slovenskí biskupi roku 2000, so sídlom v Ružomberku. Tieto univerzity majú svoje pravidlá a štatút, podliehajú však aj štátnym zákonom. Môžu mať rôzne fakulty, ktoré môžu sídliť aj v iných mestách. Takú univerzitu riadi rektor a akademický senát, zvláštne postavenie má veľký kancelár, ktorým je jeden z biskupov. Ten má dohliadať predovšetkým na vernosť univerzity nielen učeniu viery a mravov, ale aj na celkové naozaj katolícke...»  Nasledujúca strana »Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising