Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  
    
 Home >  Príhovory kardinála Jozefa Tomka


RealAudioMP3 Prenasledovanie kresťanov - ďalšia časť pravidelnej rubriky venovanej príhovorom kardinála Jozefa Tomka
...»

RealAudioMP3 Keď sa Ján Pavol II. chystal roku 1995 na druhú cestu na Slovensko, dôkladne sa pripravoval aj na kanonizáciu troch košických mučeníkov. Svätorečenie alebo blahorečenie bývalo na programe pápežských ciest za jeho doby. Vtedy mi náš veľký poľský priateľ položil nečakanú otázku, koľko svätých máme my Slováci. Aj dnes je to výzva k rozmýšľaniu a najmä ku konaniu.

Naozaj, koľko svätých máme my, Slováci, najmä v porovnaní s inými národmi? Cyril a Metod boli pôvodom Gréci, iní svätí a svätice, ktorých si uctievame, sú inej národnosti, slovenského pôvodu je ich veľmi málo. My vieme, že v nebi nie sú len úradne vyhlásení svätí a veríme, že je tam mnoho iných osôb, ktoré sme aj my mohli...»

RealAudioMP3 Veľká noc je jeden z najväčších kresťanských sviatkov. Na niektorých miestach sa svätí na úsvite tretieho dňa po veľkom piatku. Naznačuje noc, ktorá končí svetlom, oslobodenie z tmy, novú nádej a istotu. Je to sviatok jari, života, víťazstva nad smrťou, radosti. Tak sa odráža v našich srdečných želaniach a pozdravoch. Pre nás kresťanov ozajstná príčina našej veľkonočnej radosti sa dá vyjadriť jedným slovom: vzkriesenie. Je to ponajprv skutočnosť, že Ježiš z Nazaretu vstal z mŕtvych a už neumiera. Zároveň však nám pripomína naše vzkriesenie.

Jeho zmŕtvychvstanie má nesmierny význam aj pre našu vieru. Je to väčší zázrak ako všetky ostatné, lebo nikto mŕtvy si nemôže sám dať znovu život. Tým...»

V rámci pravidelnej rubriky kardinála Jozefa Tomka tentoraz prinášame spomienky otca kardinála na jeho kňazskú a biskupskú vysviacku. Pripomeňme, že 12. marca tohto roku oslávil 65. výročie kňazskej vysviacky a na jeseň 15. septembra si pripomenie 35. výročie biskupskej vysviacky.

AUDIO: RealAudioMP3
...»

RealAudioMP3 Keď sa s Božou pomocou čochvíľa dožívam veku deväťdesiatich rokov, tak je len prirodzené, že sa pozerám na minulosť. Najviac rokov som strávil v Ríme, - obrazne ale za dlhú dobu aj doslovne - „v tieni svätopeterskej kupoly“, v službe nástupcov sv. Petra na čele Katolíckej cirkvi, rímskych biskupov - pápežov. Od 24. novembra 1945 sa Rím stal mojím stálym domovom, najprv ako študenta na rímskych univerzitách, kde som neskôr aj prednášal ako mimoriadny profesor, potom ako druhého vicerektora v Pápežskom kolégiu sv. Jána Nepomuckého; roku 1961 som nastúpil službu na kongregáciách pre učenie viery a pre biskupov, roku 1979 ma Ján Pavol II. vymenoval za generálneho tajomníka Synody biskupov a...»

RealAudioMP3 Na svete jestvuje viac stoviek katolíckych univerzít, pre ktoré má Katolícka cirkev aj ústredný úrad pri Svätej stolici. V samom Ríme je niekoľko takých univerzít, niektoré nesú aj titul „pápežská“. Na Slovensku je len jedna Katolícka univerzita, ktorú zriadili slovenskí biskupi roku 2000, so sídlom v Ružomberku. Tieto univerzity majú svoje pravidlá a štatút, podliehajú však aj štátnym zákonom. Môžu mať rôzne fakulty, ktoré môžu sídliť aj v iných mestách. Takú univerzitu riadi rektor a akademický senát, zvláštne postavenie má veľký kancelár, ktorým je jeden z biskupov. Ten má dohliadať predovšetkým na vernosť univerzity nielen učeniu viery a mravov, ale aj na celkové naozaj katolícke...»

RealAudioMP3 Na sviatok Krista Kráľa Katolícka Cirkev ukončila Rok viery, ktorý bol pre nás Slovákov aj cyrilo-metodským rokom. Slovenskí biskupi vyhlásili rok 2014 ako mariánsky, Rok Sedembolestnej. Prvého januára slávime sviatok Božej Matky. Rôzne národy oslavujú Pannu Máriu osobitným spôsobom, najmä na pútnických miestach, ktoré priťahujú zástupy veriacich. Posvätné miesta vo Svätej zemi, najmä Betlehem, Nazaret a Jeruzalem, ako aj Lurdy, Fatima, Čenstochová, Pompeje, Vladimir, Mária Pócs, Luján, tiež naša Levoča, Šaštín, Staré Hory, a viacero iných miest rozosiatych po svete, sú ohniskami mariánskej úcty a duchovnej obnovy.
My Slováci si uctievame Pannu Máriu ako Sedembolestnú Patrónku...»

RealAudioMP3 Na sviatok Krista Kráľa dňa 24. novembra 2013 pápež František uverejnil apoštolskú exhortáciu Evangelii gaudium – „Radosť evanjelia“. Je to list Svätého Otca pre celú Cirkev „o hlásaní evanjelia v dnešnom svete“, ako to oznamuje sám podtitul tohto obsiahleho dokumentu. Pápež František už na začiatku svojho pontifikátu podpísal encykliku Lumen fidei – „Svetlo viery“, ale to bol okružný list, napísaný podľa jeho výrazu „štyrmi rukami“, čiže spolu s Benediktom XVI., ale prevažne pápežom, ktorý odstúpil. „Radosť evanjelia“ je teda prvým vlastným dokumentom pápeža Františka a má podľa jeho slov „význam ako program a dôležité následky“. Vidieť to na dĺžke exhortácie, ktorá má päť hláv a 288...»

RealAudioMP3 Štedrovečerný príhovor J. E. kardinála Jozefa Tomka, emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov.
...»

RealAudioMP3 V mesiaci októbri sa udiali dve udalosti, ktoré si aj my Slováci musíme povšimnúť. Od 3. do 5. októbra sa zišla v Bratislave Rada európskych biskupských konferencií. Jej účastníci dostali ako dar nedávno razenú európsku mincu, ktorú razí Slovenská republika ako člen Európskej únie s právom navrhnúť jednu stranu kovového platidla. Hodnota tohto platidla je bezvýznamná: iba dve eurá, ale symbolický význam je veľký, lebo obraz na tejto „národnej“ strane mince ide do celého sveta. Taliansko si navrhlo obraz medzinárodne známeho básnika Danteho. Slovensko predložilo umelecky vypracovaný obraz bratov Cyrila a Metoda, ktorí spoločne držia v rukách uprostred kríž. Bruselskí úradníci považovali...»  Nasledujúca strana »Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising