Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  
    
 Home >  František


Vatikán/Taliansko 25. októbra – „Nádej v tiesni neistoty zamestnania“, to je téma národnej konferencie organizovanej Biskupskou konferenciou Talianska v dňoch od 24. do 26. októbra v Salerne. Cieľom je poskytnúť mladej generácii perspektívu nádeje v ich neľahkej situácii poznačenej vysokou nezamestnanosťou. Účastníkom konferencie zaslal svoje posolstvo Svätý Otec, ktorý bol už v minulosti osobitne konfrontovaný s týmto problémom počas návštev farností a diecéz najmä na juhu Talianska. V súvislosti s nezamestnanosťou v posolstve píše: „Toto nie je len ekonomický problém, je to otázka dôstojnosti. Tam, kde nie je práca, chýba dôstojnosť, skúsenosť dôstojnosti, akou je prinášať domov chlieb! A...»

Vatikán 22. októbra – V deň, keď si Cirkev liturgicky pripomína sv. pápeža Jána Pavla II., sa na Námestí sv. Petra konala zvyčajná stredajšia generálna audiencia. Svätý Otec František pri nej v katechéze vysvetlil, čo to znamená, keď hovoríme o Cirkvi, že je „Kristovým telom“.

Už v úvode pred katechézou v biblickom čítaní zazneli slová sv. Pavla z Prvého listu Korinťanom: «Ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy» (1 Kor 12,12-13.27).

V...»

Vatikán 19. októbra – Podobne ako na začiatku, tak aj závere prác III. mimoriadneho generálneho zhromaždenia Biskupskej synody sa v pléne prihovoril Svätý Otec František. Uvádzame plné znenie príhovoru, ktorý predniesol v sobotu 18. októbra 2014 večer v rámci 15. generálnej kongregácie, ktorej náplňou bolo hlasovanie o texte záverečnej Relácie synody:

„Eminencie, Blaženosti, Excelencie, bratia a sestry,

so srdcom plným uznania a vďačnosti by som chcel spolu s vami poďakovať Pánovi, že nás sprevádzal a viedol v uplynulých dňoch svetlom Ducha Svätého!

Zo srdca ďakujem pánovi kardinálovi Lorenzovi Baldisserimu, generálnemu sekretárovi synody, Jeho Excelencii Mons. Fabiovi Fabenemu, podsekretárovi...»

Homília Svätého Otca Františka 19. októbra 2014 pri Eucharistii uzatvárajúcej III. mimoriadne generálne zhromaždenie Synody biskupov a spojenej s blahorečením pápeža Pavla VI.

Práve sme počuli jeden z najslávnejších výrokov v celom evanjeliu: «Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu» (Mt 22,21).

Na provokáciu farizejov, ktorí sa takpovediac snažili vyskúšať ho v náboženstve a prichytiť ho pri omyle, Ježiš odpovedá touto ironickou a geniálnou vetou. Je to pôsobivá odpoveď, ktorú Pán ponúka všetkým, ktorí majú ťažkosti vo svedomí, najmä keď do hry vstúpia ich výhody, bohatstvá, prestíž, moc a povesť. A toto sa deje v každom čase, odjakživa.

Ježiš zdôrazňuje nepochybne druhú...»

Taliansko 16. októbra – Svätý Otec zaslal posolstvo účastníkom Mimoriadneho kongresu Talianskej katolíckej univerzitnej federácie (FUCI), ktorý sa koná v dňoch od 16. do 19. októbra v toskánskom meste Arezzo pri príležitosti blahorečenia Pavla VI. Giovanni Battista Montini, ktorého beatifikačná slávnosť sa uskutoční 19. októbra, pôsobil v období od 1925 do 1933 ako hlavný ekleziálny asistent spomínanej univerzitnej federácie. Vo svojom posolstve Pápež František zdôraznil študentom tri slová: štúdium, výskum a hranica.

„Štúdium je vložením sa do konkrétneho povolania. Preto je univerzitný život dynamizmom, ktorý má svoj smer a charakterizuje ho hľadanie a bratské delenie sa“, píše Svätý Otec...»

Pri stretnutí s veriacimi pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 12. októbra 2014 na Námestí sv. Petra sa pápež František prihovoril z okna Apoštolského paláca týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V evanjeliu tejto nedele Ježiš hovorí o odpovedi, aká prichádza na pozvanie dané zo strany Boha – predstaveného v podobe kráľa – zúčastniť sa na svadobnej hostine (porov. Mt 22,1-14). Pozvanie má tri charakteristiky: je nezištné, je široké a je univerzálne. Pozvaných je veľký počet, no udeje sa niečo prekvapivé: nikto z vopred vybraných sa na hostine nechce zúčastniť. Vravia, že sú zaneprázdnení inými vecami, ba niektorí prejavujú ľahostajnosť, cudzosť, dokonca otrávenosť. Boh je voči nám...»

Vatikán 12. októbraHlavnou udalosťou vo Vatikáne dnes bola slávnosť v Bazilike sv. Petra na poďakovanie za kanonizáciu dvoch veľkých misionárov Kanady zo 17. storočia, ktorými sú biskup Québecu sv. František de Laval (1623-1708) a vdova, rehoľníčka a zakladateľka uršulínskeho kláštora v Québecu sv. Mária od Vtelenia, rodným menom Marie Guyartová (1599-1672). Pri tlačovej konferencii v Ríme v predchádzajúci deň sa kardinál Gérald Cyprien Lacroix, arcibiskup Quebecu a prímas Kanady vyjadril o nových svätých, že sú to „dvaja giganti prvej evanjelizácie Quebecu“. Oboch vyhlásil za svätých pápež František 3. apríla tohto roku podpísaním dekrétu bez slávnostného aktu kanonizácie, teda tzv....»

Vatikán 8. októbra - Pri dnešnej generálnej audiencii Svätý Otec pokračoval v cykle katechéz o Cirkvi. Tentoraz sa zameral na skutočnosť rozdelenia medzi kresťanmi a na požiadavku úsilia o dosiahnutie plnej jednoty, pričom vychádzal z Ježišových slov z Veľkňazskej modlitby v 17. kapitole Jánovho evanjelia: «Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my.»

Po tom, ako poukázal na zranenia spôsobené nejednotou Cirkvi, pápež položil otázku, čo možno v tejto situácii robiť. Vyzval k prekonaniu pasívnej rezignovanosti voči faktu rozdelenia a k vytrvalej modlitbe za plnú jednotu. Upozornil, že napriek rozdielom v teologických postojoch a spôsoboch spolunažívania...»

Pri slávnostnej svätej omši otvorenia III. mimoriadneho generálneho zasadnutia Biskupskej synody v nedeľu 5. októbra 2014 v Bazilike sv. Petra predniesol Svätý Otec František nasledovnú homíliu:

„Dnes prorok Izaiáš i Evanjelium používajú obraz Pánovej vinice. Pánova vinica je jeho „snom“, plánom, ktorý rozvíja s celou svojou láskou, ako vinohradník sa stará o svoju vinicu. Vinič je rastlina, ktorá si vyžaduje veľkú starostlivosť!

Božím „snom“ je jeho ľud: on ho zasadil a udržiava ho s trpezlivou a vernou láskou, aby sa stal svätým ľudom, ľudom, ktorý bude prinášať veľa dobrého ovocia spravodlivosti.

No ako v dávnom proroctve, tak aj v Ježišovom podobenstve Boží sen zostáva nenaplnený. Izaiáš...»

V plnom znení prinášame príhovor Svätého Otca Františka, ktorý predniesol pri modlitbovej vigílii organizovanej Konferenciou biskupov Talianska na Námestí sv. Petra v sobotu 4. októbra 2014, v predvečer otvorenia III. mimoriadneho generálneho zasadnutia Biskupskej synody venovaného problematike rodiny.

„Drahé rodiny, dobrý večer!

Zvečerieva sa už nad týmto našim zhromaždením. Je to hodina, v ktorej sa radi vraciame domov, aby sme sa zišli pri jednom stole, s hĺbkou pocitov z vykonaného i prijatého dobra, stretnutí, ktoré zohrievajú srdce a umožňujú mu rásť, dobrého vína, ktoré v živote človeka už vopred umožňuje okúsiť sviatok bez konca.
Je to však i hodina veľmi ťaživá pre toho, ktorý sa...»  Nasledujúca strana »Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising