Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  
    
 Home >  František


Vatikán 30. októbra – Do Vatikánu dnes zavítala medzinárodná delegácia starokatolíkov. Desaťčlennú skupinu Medzinárodnej konferencie starokatolíckych biskupov Utrechtskej únie pod vedením Dr. Jorisa Vercammena, arcibiskupa holandského Utrechtu a predsedu konferencie, prijal Svätý Otec na osobitnej audiencii. Pri tejto príležitosti poukázal na smäd po Bohu, ktorým trpí Európa, čo predstavuje výzvu pre všetkých kresťanov. Vo svojom príhovore pripomenul 50. výročie koncilového dekrétu o ekumenizme Unitatis redintegratio, ktorý otvoril nové obdobie ekumenických vzťahov a vyzdvihol význam práce Medzinárodnej katolícko-starokatolíckej komisie pre dialóg, ktorej výsledkom je lepšie poznanie...»

Vatikán 29. októbra - Minulotýždňové stretnutie Svätého Otca s členmi Schönstattského hnutia pri príležitosti ich storočnice prinieslo viacero silných momentov. Členovia hnutia si v sobotu 25. októbra pripravili pre pápeža päť otázok, alebo skôr tém, na ktoré on potom spontánne odpovedal. V prvom rade dal dôraz na záchranu rodiny, ktorá je dnes napádaná tak ako nikdy predtým. Svätý Otec zdôraznil najmä potrebu sprevádzania manželov zo strany Cirkvi, a to ako v príprave na sviatostné manželstvo, tak aj neskôr. Pripomenul, že sprevádzanie si vyžaduje priamy osobný kontakt, čiže individuálny prístup.

Druhá otázka sa týkala mariánskej identity kresťana a jej významu pre obnovu Cirkvi a...»

Vatikán 29. októbra – Posledná októbrová stredajšia katechéza Svätého Otca na zaplnenom Námestí sv. Petra bola ďalšou zo série katechéz o Cirkvi. V úvode generálnej audiencie zaznel úryvok z Evanjelia podľa Lukáša (4,18-19): «Ježiš povedal: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“»

Pápež František dnes v katechéze vysvetlil jednotu medzi viditeľnou a neviditeľnou skutočnosťou Cirkvi, ako aj ich vzájomný vzťah. Zdôraznil, že viditeľnú skutočnosť Cirkvi netvoria len pápež, biskupi, kňazi a zasvätené osoby: „Viditeľnú...»

Vatikán 27. októbra – Dnes dopoludnia Svätý Otec navštívil Pápežskú akadémiu vied vo Vatikáne, kde sa koná plenárne zasadnutie členov Akadémie, zamerané na skúmanie konceptu prírody. Za jeho prítomnosti dnes v sídle inštitúcie odhalili bustu emeritného pápeža Benedikta XVI. Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca Františka, ktorý predniesol pri tejto príležitosti:

Páni kardináli,
drahí bratia v biskupskej a kňazskej službe,
vážené dámy, vážení páni!

Vo chvíli, keď padal závoj pri odhaľovaní busty, ktorú si na znak uznania a vďaky vedeckí pracovníci želali mať v sídle Pápežskej akadémie vied, moju dušu naplnil pocit radosti. Táto busta Benedikta XVI. už na prvý pohľad všetkým pripomína...»

Vatikán/Taliansko 25. októbra – „Nádej v tiesni neistoty zamestnania“, to je téma národnej konferencie organizovanej Biskupskou konferenciou Talianska v dňoch od 24. do 26. októbra v Salerne. Cieľom je poskytnúť mladej generácii perspektívu nádeje v ich neľahkej situácii poznačenej vysokou nezamestnanosťou. Účastníkom konferencie zaslal svoje posolstvo Svätý Otec, ktorý bol už v minulosti osobitne konfrontovaný s týmto problémom počas návštev farností a diecéz najmä na juhu Talianska. V súvislosti s nezamestnanosťou v posolstve píše: „Toto nie je len ekonomický problém, je to otázka dôstojnosti. Tam, kde nie je práca, chýba dôstojnosť, skúsenosť dôstojnosti, akou je prinášať domov chlieb! A...»

Vatikán 22. októbra – V deň, keď si Cirkev liturgicky pripomína sv. pápeža Jána Pavla II., sa na Námestí sv. Petra konala zvyčajná stredajšia generálna audiencia. Svätý Otec František pri nej v katechéze vysvetlil, čo to znamená, keď hovoríme o Cirkvi, že je „Kristovým telom“.

Už v úvode pred katechézou v biblickom čítaní zazneli slová sv. Pavla z Prvého listu Korinťanom: «Ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy» (1 Kor 12,12-13.27).

V...»

Vatikán 19. októbra – Podobne ako na začiatku, tak aj závere prác III. mimoriadneho generálneho zhromaždenia Biskupskej synody sa v pléne prihovoril Svätý Otec František. Uvádzame plné znenie príhovoru, ktorý predniesol v sobotu 18. októbra 2014 večer v rámci 15. generálnej kongregácie, ktorej náplňou bolo hlasovanie o texte záverečnej Relácie synody:

„Eminencie, Blaženosti, Excelencie, bratia a sestry,

so srdcom plným uznania a vďačnosti by som chcel spolu s vami poďakovať Pánovi, že nás sprevádzal a viedol v uplynulých dňoch svetlom Ducha Svätého!

Zo srdca ďakujem pánovi kardinálovi Lorenzovi Baldisserimu, generálnemu sekretárovi synody, Jeho Excelencii Mons. Fabiovi Fabenemu, podsekretárovi...»

Homília Svätého Otca Františka 19. októbra 2014 pri Eucharistii uzatvárajúcej III. mimoriadne generálne zhromaždenie Synody biskupov a spojenej s blahorečením pápeža Pavla VI.

Práve sme počuli jeden z najslávnejších výrokov v celom evanjeliu: «Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu» (Mt 22,21).

Na provokáciu farizejov, ktorí sa takpovediac snažili vyskúšať ho v náboženstve a prichytiť ho pri omyle, Ježiš odpovedá touto ironickou a geniálnou vetou. Je to pôsobivá odpoveď, ktorú Pán ponúka všetkým, ktorí majú ťažkosti vo svedomí, najmä keď do hry vstúpia ich výhody, bohatstvá, prestíž, moc a povesť. A toto sa deje v každom čase, odjakživa.

Ježiš zdôrazňuje nepochybne druhú...»

Taliansko 16. októbra – Svätý Otec zaslal posolstvo účastníkom Mimoriadneho kongresu Talianskej katolíckej univerzitnej federácie (FUCI), ktorý sa koná v dňoch od 16. do 19. októbra v toskánskom meste Arezzo pri príležitosti blahorečenia Pavla VI. Giovanni Battista Montini, ktorého beatifikačná slávnosť sa uskutoční 19. októbra, pôsobil v období od 1925 do 1933 ako hlavný ekleziálny asistent spomínanej univerzitnej federácie. Vo svojom posolstve Pápež František zdôraznil študentom tri slová: štúdium, výskum a hranica.

„Štúdium je vložením sa do konkrétneho povolania. Preto je univerzitný život dynamizmom, ktorý má svoj smer a charakterizuje ho hľadanie a bratské delenie sa“, píše Svätý Otec...»

Pri stretnutí s veriacimi pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 12. októbra 2014 na Námestí sv. Petra sa pápež František prihovoril z okna Apoštolského paláca týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V evanjeliu tejto nedele Ježiš hovorí o odpovedi, aká prichádza na pozvanie dané zo strany Boha – predstaveného v podobe kráľa – zúčastniť sa na svadobnej hostine (porov. Mt 22,1-14). Pozvanie má tri charakteristiky: je nezištné, je široké a je univerzálne. Pozvaných je veľký počet, no udeje sa niečo prekvapivé: nikto z vopred vybraných sa na hostine nechce zúčastniť. Vravia, že sú zaneprázdnení inými vecami, ba niektorí prejavujú ľahostajnosť, cudzosť, dokonca otrávenosť. Boh je voči nám...»  Nasledujúca strana »Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising